• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 3092/QLD-KD năm 2018 về đảm bảo thuốc phục vụ nhu cầu điều trị do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 3092/QLD-KD
Bản Tiếng Việt

B Y T
CỤC QUN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3092/QLD-KD
V/v đảm bảo thuc phục vụ nhu cầu điều trị

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ.
(Sau đây gọi tắt là các cơ sở)

Tiếp theo Công văn số 15/QLD-KD ngày 03/01/2018 của Cục Quản lý Dược gửi các Cơ sở về việc đảm bảo cung ứng thuốc dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018, để đảm bảo đủ thuốc phục vụ nhu cầu điều trị bệnh của nhân dân, Cục Quản lý Dược đề nghị:

1. Các Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở tổng hợp và báo cáo về Sở tình hình các thuốc có khả năng bị thiếu mà hiện không có sẵn các thuốc khác có khả năng thay thế (thuốc có cùng hoạt chất hoặc thuốc khác hoạt chất nhưng có cùng chỉ định điều trị) tại chính cơ sở mình (theo Biu mu ban hành kèm theo Công văn này).

2. Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ khẩn trương rà soát và báo cáo về Bộ Y tế tình hình các thuốc có khả năng bị thiếu mà hiện không có sẵn các thuốc khác có khả năng thay thế (thuốc có cùng hoạt chất hoặc thuốc khác hoạt chất nhưng có cùng chỉ định điều trị) tại chính cơ sở mình (theo Biu mu ban hành kèm theo Công văn này).

3. Báo cáo tổng hợp của Sở và báo cáo của các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ đề nghị kịp thời gửi về Cục Quản lý Dược theo đường Công văn chính thức (địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) và theo đường V-Office để Cục Quản lý Dược xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

Cục Quản lý Dược thông báo để các Cơ sở triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);
- Bộ Trưởng Nguyễn Thị Kim Ti
ến (để b/cáo);
- Các Thứ tr
ưởng Bộ Y tế;
- Cục Quân Y - Bộ Quốc phòng;
- Cục Y tế - Bộ Công an;
- Cục Y tế - Bộ Giao thông Vận tải;
- Website Cục Quản lý Dược;

- Lưu: VT, KD.

PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ,
ĐIỀU HÀNH CỤC
Trương Quốc Cường
Thứ trưởng Bộ Y tế

 

PHỤ LỤC

ính kèm theo Công văn s: 3092/QLD-KD ngày 09 tháng 02 năm 2018)

Đơn vị báo cáo
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………….

…………, ngày     tháng     năm

 

BÁO CÁO VỀ KHẢ NĂNG THIẾU THUỐC TẠI CƠ SỞ

Kính gửi: Cục Quản lý Dược

I. Thông tin chung:

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

2. Địa chỉ liên hệ:

3. S điện thoại:                                 Fax:

4. Người lập báo cáo:

- Họ và tên:

- Chức danh:

- Điện thoại di động:

II. Báo cáo về nguy cơ và tình trạng thiếu thuốc:

STT

Tên thuốc

Hoạt chất

Đơn vị tính

Số lượng sử dụng năm 2017

Tình trạng thiếu

Lý do thiếu (chỉ rõ: 1, 2, 3, 4, 5 hoặc 6)*

Hiện không còn hàng dự trữ tại cơ sở

Có khả năng bị thiếu (ghi rõ số lượng có khả năng bị thiếu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người báo cáo
(Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đc cơ sở
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Nơi nhận:

- Như trên;
- SY tế (nơi đơn vị đặt trụ sở);
- Lưu.

Ghi chú: (*): Ghi như sau

(1): Do phê duyệt kế hoạch đấu thầu chậm;

(2): Lượng thuốc dự trù ít hơn lượng sử dụng thực tế:

(3): Không có trong kế hoạch đấu thầu;

(4): Đã có trong kế hoạch đấu thầu nhưng không có cơ sở tham gia đấu thầu;

(5): Thuốc đã trúng thầu nhưng cơ sở tng thu không cung ứng đủ thuốc theo kết quả trúng thầu đã phê duyệt;

(6): Lý do khác (nêu rõ):…………..

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3092/QLD-KD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Trương Quốc Cường
Ngày ban hành: 09/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3092/QLD-KD

239

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374830