• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Dự trữ quốc gia


Văn bản pháp luật về Luật xử lý vi phạm hành chính

Văn bản pháp luật về Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Văn bản pháp luật về Tài sản công của cơ quan

 

Công văn 3114/BHXH-TCKT năm 2019 thực hiện Nghị định 63/2019/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 3114/BHXH-TCKT
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3114/BHXH-TCKT
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Các
đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Các Ban Qu
n dự án trực thuộc Bo hiểm xã hội Việt Nam.

Thực hiện Ngh định s 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 ca Chính ph quy đnh xử phạt vi phạm hành chính qun lý, s dụng i sn công; thc hành tiết kiệm, chng lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhàc (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2019), Công văn s 9225/BTC-QLCS ngày 12/8/2019 của Bộ Tài chính v việc trin khai thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu các đơn vị trong h thng BHXH thc hiện mt số ni dung sau:

1. Ph biến, quán triệt đến toàn thể đơn v nội dung Nghị định số 63/2019/NĐ-CP.

2. Các đơn v, cá nhân khi phát hiện hành vi vi phm hành chính trong lĩnh vực qun lý, sử dụng tài sn công; thc hành tiết kim, chng ng phí; kho bc nhàc có trách nhim chuyn hồ sơ (nếu có) hoặc thông báo ti người có thẩm quyền xphạt vi phạm hành chính quy định tại Nghị định s 63/2019/NĐ-CP để xem xét, xử lý.

3. Giám đốc BHXH tnh, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn c đơn v trực thuộc thực hiện nghiêm túc các quy định ca pháp luật và ca BHXH Việt Nam trong nh vực qun lý, s dng tài sn công; thc hành tiết kiệm, chống ng phí; kho bc nhà nước.

4. Trường hp xy ra vi phm, các đơn vị phi báo cáo kp thi về BHXH Việt Nam nội dung, hành vi vi phạm, kết quả thực hiện vic xử phạt và các hồ sơ liên quan.

Bo him xã hội Việt Nam thông báo đ các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, TCKT (3b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3114/BHXH-TCKT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành: 26/08/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3114/BHXH-TCKT

449

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
422656