• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 3120/TCT-DNL năm 2019 về thời điểm xuất hóa đơn giá trị gia tăng bán hàng hóa do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 3120/TCT-DNL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3120/TCT-DNL
V/v: thời điểm xuất hóa đơn GTGT bán hàng hóa

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1120/2018/NSRP-HAC của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn về việc thời điểm xuất hóa đơn giá trị giá tăng.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2(a) Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn ngày lập đơn như sau:

“a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

Tại khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập như sau:

“3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

Căn cứ các quy định nêu trên, khi xuất bán hàng hóa tại Việt Nam, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn thực hiện lập hóa đơn giá trị gia tăng tại thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp giá bán chính thức khác với giá bán trên hóa đơn đã lập thì Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn lập hóa đơn điều chỉnh theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa;
- Các đơn vị: CST, PC, TCDN (BTC);
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3120/TCT-DNL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Phi Vân Tuấn
Ngày ban hành: 08/08/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3120/TCT-DNL

111

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
425910