• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 3154/CT-TTHT năm 2014 về chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 3154/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3154/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Cosco Container Lines Việt Nam
Địa Chỉ: 209 Nguyễn Văn thủ, P. Đakao, Q. 1
Mã số thuế : 0301471348

 

Trả lời văn thư số 14004/TV ngày 22/4/2014 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định:

“Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế:

“Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.”

Trường hợp Công ty theo trình bày có ký hợp đồng cung cấp dịch vụ cho khách hàng theo thoả thuận tại hợp đồng nếu khách hàng chậm thanh toán so với thời hạn qui định phải trả lãi (phí chậm thanh toán), thì khi thu tiền lãi Công ty lập chứng từ thu (không lập hoá đơn GTGT) và hạch toán vào thu nhập khác để tính kê khai nộp thuế TNDN theo quy định. Khách hàng căn cứ vào hợp đồng, chứng từ thanh toán tiền lãi để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Cục Thuế thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KTT số 1;
- P.Pháp chế;
- Lưu: HC, TTHT
ppnghi 115495-1254 HC

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3154/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 29/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3154/CT-TTHT

196

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
233288