• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật giáo dục

 

Công văn 3197/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2015 Hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 3197/BGDĐT-CSVCTBTH
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3197/BGDĐT-CSVCTBTH
V/v Hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016

Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Các Ban Quản lý dự án xây dựng cơ bản thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Công văn số 3686/BKHĐT-TH ngày 11 tháng 6 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lập kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; các Ban Quản lý dự án xây dựng cơ bản thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao dự toán Ngân sách nhà nước công tác đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư phát triển năm 2015 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) chi đầu tư phát triển năm 2016 như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015

Các đơn vị sử dụng vốn đầu tư từ NSNN đánh giá tình hình thực hiện và huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2015 theo các nội dung dưới đây:

1. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2015 và ước thực hiện cả năm theo từng nguồn vốn. Trong đó lưu ý đối với kế hoạch vốn nước ngoài (ODA) nguồn NSNN đánh giá đầy đủ tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2015 để Bộ Giáo dục và Đào tạo có căn cứ báo cáo Chính phủ và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung kế hoạch theo đúng Nghị quyết của Quốc hội.

2. Các kết quả đạt được, các khó khăn, vướng mắc và những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015.

3. Các giải pháp, kiến nghị triển khai kế hoạch trong các tháng cuối năm 2015.

B. LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016

Căn cứ các quy định của Luật Đầu tư công, Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2015 về xây dựng kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, đề nghị các đơn vị lập kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 theo các quy định dưới đây:

I. CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG TRONG LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016

1. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 phải nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu và các định hướng phát triển của đơn vị 5 năm 2016-2020; phù hp với quy hoạch ngành, lĩnh vực; phù hợp với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 trình cấp có thẩm quyền.

2. Xác định rõ mục tiêu ưu tiên trong kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và khả năng cân đối các nguồn vốn đu tư năm 2016.

3. Việc xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 phải thực hiện theo các quy định của Luật Đầu tư công và các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: số 23/CT-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2014 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn; số 07/CT-TTg ngày 30 tháng 4 năm 2015 về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công; số 11/CT-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2015 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

4. Kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 được xây dựng trên cơ sở các nguyên tắc, tiêu chí và mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016

1. Dự kiến khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2016

a) Dự kiến khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc đơn vị quản lý.

b) Dự kiến khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư khác ngoài ngân sách đ thực hiện các chương trình, dự án thuộc đơn vị quản lý.

c) Các thuận lợi và các khó khăn, vướng mắc trong việc cân đối và huy động các nguồn vốn trong năm 2016 để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016 của đơn vị.

d) Các đề xuất, kiến nghị và các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 của đơn vị.

2. Lập kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2016

a) Nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2016

Việc phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2016 cho các dự án phải quán triệt các nguyên tắc sau:

- Chỉ đề xuất vốn cho các chương trình, dự án đã báo cáo tại kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.

- Trong từng ngành, lĩnh vực, chương trình cần sắp xếp thứ tự ưu tiên.

- Đối với dự án khởi công mới, chỉ đề xuất khởi công mới các dự án thật sự cấp bách đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

+ Nằm trong quy hoạch đã được duyệt;

+ Xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn từng cấp ngân sách;

+ Quyết định phê duyệt dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2015;

+ Đã bố trí vốn để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ;

+ Không đề xuất vốn đầu tư từ NSNN cho các dự án không thuộc nhiệm vụ chi đầu tư từ nguồn NSNN.

b) Xây dựng danh mục và đề xuất kế hoạch vốn NSNN cho từng dự án kế hoạch năm 2016

Căn cứ mục tiêu, định hướng, nguyên tắc và khả năng cân đối vốn đầu tư, các đơn vị dự kiến danh mục dự án và lập kế hoạch mức vốn cho từng dự án theo đúng các nguyên tắc nêu trên.

Đối với các chương trình dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ cần triển khai lập kế hoạch theo đúng trình tự, quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý nợ công và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó làm rõ nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi từ các nhà tài trợ, vốn viện trợ không hoàn lại, vốn đối ứng cho các chương trình, dự án và phù hợp với tính chất sử dụng vốn của dự án.

Các chương trình, dự án dự kiến giải ngân trong kế hoạch năm 2016 phải là các chương trình, dự án đã ký Hiệp định hoặc có cam kết với nhà tài trợ đến ngày 30 tháng 6 năm 2015 và các chương trình, dự án dự kiến sẽ ký kết Hiệp định trong 6 tháng cuối năm 2015 và trong 6 tháng đầu năm 2016. Lập kế hoạch vốn ODA năm 2016 cho các dự án phù hp với tiến độ giải ngân trong các Hiệp định đã ký kết với nhà tài trợ và tiến độ giải phóng mặt bằng, năng lực của chủ đầu tư quản lý chương trình, dự án.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị sự nghiệp, các Ban quản lý dự án xây dựng cơ bản, các Dự án vay nợ và viện trợ trực thuộc Bộ khẩn trương thực hiện theo các nội dung hướng dẫn tại công văn này (file điện tử công văn được lấy tại địa chỉ sau: www.moet.gov.vn) và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em) thời hạn như sau:

- Gửi bản email theo địa chỉ cuccsvctbth@moet.edu.vn hoặc fax qua số 04.3869.3892 trước ngày 10/7/2015.

- Gửi bản chính thức (bản có dấu) trước ngày 15/7/2014.

Quá thời hạn trên, đơn vị nào không gửi báo cáo coi như đơn vị đó không có nhu cầu vốn đầu tư phát triển năm 2016.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
-
Bộ trưởng (để b/c);
-
Vụ KHTC;
-
Lưu: VT, CSVCTBTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3197/BGDĐT-CSVCTBTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Phạm Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 25/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3197/BGDĐT-CSVCTBTH

407

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279792