• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Luật Đầu tư công

Văn bản pháp luật về Đầu tư theo hình thức đối tác công tư

 

Công văn 3199/BXD-KTXD năm 2017 về nghiên cứu tình hình dự án phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 3199/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3199/BXD-KTXD
V/v nghiên cứu tình hình các dự án phát triển đô thvà hạ tầng kỹ thuật đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Triển khai Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng và Khoản 1 Điều 69 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư về trách nhiệm của các Bộ, ngành: "Thực hiện quản lý nhà nước về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý", Bộ Xây dựng đề nghị địa phương tổng hợp báo cáo một số nội dung để có cơ sở sửa đổi, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật và chuẩn bị các Chương trình dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật, cụ thể như sau:

1. Tình hình triển khai các dự án phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật

- Kết quả thực hiện các dự án trong giai đoạn năm 2009-2017 (Phụ lục s1 kèm theo văn bản này).

- Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, tồn tại hạn chế và nguyên nhân trong việc triển khai các dự án phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật theo hình thức đối tác công tư tại địa phương.

2. Đề xuất các dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2018-2020

- Danh Mục dự án dự kiến (Phụ lục số 2 kèm theo văn bản này).

- Đxuất các kiến nghị nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật theo hình thức đối tác công tư tại địa phương.

Đnghị Quý cơ quan có báo cáo về Bộ Xây dựng (Cục Kinh tế Xây dựng) trước ngày 15/01/2018 để có cơ sở tng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(L).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Thị Mỹ Linh

 

PHỤ LỤC SỐ 1

DANH MỤC DỰ ÁN PPP LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT GIAI ĐOẠN 2009-2017
(Kèm theo văn bản số 3199/BXD-KTXD ngày 29/12/2017 của Bộ Xây dựng)

STT

Tên Dự án

Căn cứ pháp lý

Hình thức hợp đồng

Thời hạn hợp đồng

Quy mô/công suất và thông số kỹ thuật chủ yếu

Tổng mc đầu tư

Nhà đầu tư

Cơ quan NN CTQ ký hợp đồng dự án

Nguồn thu của dự án

Ghi chú

Nhà nước

Tư nhân

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 2

DANH MỤC DỰ KIẾN DỰ ÁN PPP LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT GIAI ĐOẠN 2018-2020
(Kèm theo văn bản số 3199/BXD-KTXD ngày 29/12/2017 của Bộ Xây dựng)

STT

Tên Dự án

Địa điểm xây dựng

Hình thức hp đng

Dkiến thời gian Khởi công - Hoàn thành

Quy mô/công suất và các thông skỹ thuật chủ yếu

Cơ sở pháp lý

Dự kiến Tổng mức đầu tư

Nguồn thu của dự án (nếu có)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều 69. Trách nhiệm của các Bộ, ngành

1. Thực hiện quản lý nhà nước về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3199/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phan Thị Mỹ Linh
Ngày ban hành: 29/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3199/BXD-KTXD

340

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377659