• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 3258/TCT-CS năm 2014 về việc miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 3258/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3258/TCT-CS
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 19485/CT-TTr1 ngày 29/4/2014 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc miễn giảm thuế TNDN của Công ty TNHH Đồ chơi Chee Wah Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 45 và Điểm 53, Mục VIII, Phần B, Phụ lục I, Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính Phủ quy định “45. Sản xuất đồ chơi trẻ em” “53. Dự án đầu tư sản xuất trong các khu công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập” thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

- Tại Điểm 55, Phụ lục II, Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính Phủ quy định “Các khu công nghiệp được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ” thuộc Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

- Tại Khoản 2 và Khoản 3, Điều 33, Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định dự án đầu tư đáp ứng một trong các điều kiện sau đây được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:

“2. Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Đầu tư.

3. Đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Đầu tư”.

- Khoản 2.b, Điều 34, Nghị định số 24/2007/NĐ-CP nêu trên quy định mức thuế suất 15% áp dụng trong thời gian 12 năm, kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh đối với:

“b) Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn”.

- Tại Khoản 4, Điều 35, Nghị định số 24/2007/NĐ-CP nêu trên quy định:

“4. Được miễn thuế 03 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn”.

Trường hợp Công ty TNHH Đồ chơi Chee Wah Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thành lập ngày 9/2/2007 tại Cụm công nghiệp Nam Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây với ngành nghề sản xuất đồ chơi trẻ em để xuất khẩu (thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo điểm 45, mục VIII, phần B, phụ lục I, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính Phủ). Đến ngày 24/12/2007 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây có Quyết định số 2508/QĐ-UBND về việc thành lập Khu công nghiệp Phú Nghĩa (căn cứ theo công văn số 487/TTg-CN ngày 19/4/2007 của Thủ tướng Chính Phủ bổ sung Khu công nghiệp Phú Nghĩa vào quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp cả nước được ban hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 của Thủ tướng Chính Phủ) theo đó địa chỉ của Công ty TNHH Đồ chơi Chee Wah Việt Nam là nằm trong Khu công nghiệp Phú Nghĩa. Do đó, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý nêu tại công văn số 19485/CT-TTr1 ngày 29/4/2014 của Cục thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT; CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

Điều 34. Thuế suất ưu đãi và thời gian áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi.
...

2. Mức thuế suất 15% áp dụng trong thời gian 12 năm, kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh đối với:
...

b) Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 35. Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm được miễn thuế, giảm thuế như sau:
...

4. Được miễn thuế 03 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 33. Điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Dự án đầu tư đáp ứng một trong các điều kiện sau đây được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:
...

2. Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Đầu tư.

3. Đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Đầu tư.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
PHỤ LỤC I
DANH MỤC LĨNH VỰC ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ)

...

B. Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư

...

VIII. Những lĩnh vực sản xuất, dịch vụ khác

...

45. Sản xuất đồ chơi trẻ em.

...

53. Dự án đầu tư sản xuất trong các khu công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
PHỤ LỤC I
DANH MỤC LĨNH VỰC ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ)
...

B. Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư
...

VIII. Những lĩnh vực sản xuất, dịch vụ khác
...

45. Sản xuất đồ chơi trẻ em.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3258/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 14/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3258/TCT-CS

112

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
244427