• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Kinh doanh rượu

 

Công văn 3263/VPCP-KTN năm 2016 báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 94/2012/NĐ-CP về sản xuất và kinh doanh rượu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 3263/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3263/VPCP-KTN
V/v: báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 94/2012/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh rượu

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính.

 

Về đề nghị của Bộ Công Thương (Công văn số 1852/BCT-TTTN ngày 04 tháng 3 năm 2016), ý kiến Bộ Tư pháp (Công văn số 1026/BTP-PLDSKT ngày 05 tháng 4 năm 2016), Bộ Tài chính (Công văn số 5161/BTC-TC ngày 14 tháng 4 năm 2016), (Bản chụp ý kiến các Bộ kèm theo) về báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh rượu, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Công Thương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các Bộ Tài chính, Tư pháp tại các văn bản nêu trên trong quá trình xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh rượu theo nhiệm vụ được giao tại Chương trình công tác của Chính phủ năm 2016.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương và các cơ liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3). Khanh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3263/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 11/05/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3263/VPCP-KTN

618

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
311086