• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa


 

Công văn 3312/TCHQ-GSQL năm 2020 về miễn kiểm tra chất lượng mặt hàng ra đa nhập khẩu sử dụng cho tàu biển do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 3312/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3312/TCHQ-GSQL
V/v miễn KTCL mặt hàng ra đa nhập khẩu sử dụng cho tàu biển

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Liên quan đến thủ tục kiểm tra chất lượng mặt hàng ra đa nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT ngày 30/7/2018 của Bộ Giao thông vận tải và Thông tư số 05/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 13/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2019. Trong đó, tại điểm c mục 8 Nghị quyết số 99/NQ-CP về chỉ số môi trường kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành, Chính phủ yêu cầu xử lý đối với mặt hàng ra đa theo hướng: “Miễn kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu đối với ra đa. Giao cơ quan Hải quan căn cứ hồ sơ, giấy tờ nộp cho Hải quan, làm căn cứ kiểm tra, thông quan hàng hóa cho đến khi sửa đổi Nghị định số 74/2018/NĐ-CP”.

Thực hiện chỉ đạo tại Nghị quyết số 99/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông có công văn số 1153/BTTTT-CVT ngày 03/4/2020; Bộ Giao thông vận tải có công văn số 3500/BGTVT-KHCN ngày 13/4/2020 đề nghị Tổng cục Hải quan căn cứ Nghị quyết số 99/NQ-CP miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu đối với mặt hàng ra đa sử dụng cho tàu thuyền đi biển.

Căn cứ chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 99/NQ-CP và ý kiến của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thông tin và Truyền Thông, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố không yêu cầu người nhập khẩu nộp bản đăng ký có xác nhận của cơ quan kiểm tra khi làm thủ tục nhập khẩu đối với mặt hàng ra đa nhập khẩu sử dụng cho tàu, thuyền đi biển quy định tại Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT ngày 30/7/2018 của Bộ Giao thông vận tải và Thông tư số 05/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông (để biết)
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

8. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ và kết quả kiểm tra của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tháng 10 năm 2019
...

c) Về chỉ số môi trường kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành:

- Các bộ, ngành đánh giá nguyên nhân giảm bậc hoặc xếp hạng thấp và chịu trách nhiệm cải thiện từng chỉ số thành phần. Tổ công tác tăng cường hoạt động kiểm tra, đôn đốc nhiệm vụ này.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng về tiếp tục đẩy mạnh cải thiện Môi trường kinh doanh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Bộ Tài chính cải cách mạnh mẽ thủ tục hải quan theo hướng điện tử hóa, hướng tới hải quan điện tử, phù hợp chuẩn mực quốc tế; chủ trì xây dựng Đề án cải cách kiểm tra chuyên ngành theo hướng cơ quan Hải quan là đầu mối thực hiện kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu (trừ các mặt hàng liên quan đến an ninh, quốc phòng, kiểm dịch...), bộ quản lý chuyên ngành thực hiện hậu kiểm, trình Chính phủ trong Quý 1 năm 2020.

Trong tháng 11 năm 2019, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ rà soát, đề xuất xử lý các vướng mắc do quy định của các luật, pháp lệnh báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội; rà soát, đề xuất xử lý các vướng mắc do quy định của các Nghị định, Thông tư theo trình tự, thủ tục rút gọn.

- Đối với các mặt hàng còn chịu nhiều thủ tục kiểm tra chuyên ngành của nhiều cơ quan, yêu cầu xử lý theo hướng:

+ Ra đa: Miễn kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu đối với ra đa. Giao cơ quan Hải quan căn cứ hồ sơ, giấy tờ nộp cho Hải quan, làm căn cứ kiểm tra, thông quan hàng hóa cho đến khi sửa đổi Nghị định số 74/2018/NĐ-CP .

+ Hệ thống lạnh: Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, sửa đổi các văn bản có liên quan theo hướng chuyển kiểm tra chuyên ngành hệ thống lạnh từ trước thông quan sang hậu kiểm sau thông quan; Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, sửa đổi quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và Khoản 2a, 2b, 2c Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP theo hướng giao cơ quan Hải quan căn cứ hồ sơ, giấy tờ nộp để kiểm tra, thông quan hàng hóa.

+ Một số nguyên liệu sản xuất nước giải khát: Giao Bộ Công Thương rà soát, cắt giảm sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ vừa phải kiểm tra an toàn thực phẩm và kiểm dịch để thống nhất một đầu mối là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện kiểm tra chuyên ngành.

+ Sữa chế biến và sản phẩm chế biến từ sữa: Giao Bộ Công Thương chủ trì thực hiện kiểm tra chuyên ngành đối với sữa chế biến và sản phẩm chế biến từ sữa theo hướng chỉ định các cơ quan thú y vùng, cơ quan kiểm dịch động vật vùng có đủ điều kiện, năng lực thực hiện việc kiểm tra an toàn thực phẩm đối với mặt hàng này. Cơ quan được chỉ định thực hiện đồng thời việc kiểm tra an toàn thực phẩm và kiểm dịch theo quy định.

+ Bột, tinh bột có nguồn gốc từ thực vật: Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thực hiện kiểm tra chuyên ngành khi nhập khẩu đối với bột, tinh bột. Bộ Công Thương rà soát, cắt giảm các mặt hàng này trong danh mục các mặt hàng phải thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

+ Chất hỗ trợ chế biến Casein: Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, loại bỏ các sản phẩm, hàng hóa là chất hỗ trợ chế biến Casein ra khỏi danh mục hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

+ Dược liệu: Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế rà soát, tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với các mặt hàng dược liệu phải kiểm dịch.

- Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3312/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 22/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3312/TCHQ-GSQL

222

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444200