• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 336/UBND-KSTTHC thực hiện quy định về thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường do tỉnh Bắc Giang ban hành

Tải về Công văn 336/UBND-KSTTHC
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 336/UBND-KSTTHC
V/v thực hiện quy định về thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường

Bắc Giang, ngày 18 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 22/01/2013, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 60/SVHTTDL-NVVH về việc triển khai thực hiện Quy hoạch địa điểm kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh có ý kiến như sau:

Sơ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các cá nhân, tổ chức phải thực hiện thủ tục xin xác nhận địa điểm kinh doanh phù hợp với quy hoạch tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành phố, đồng thời nộp thêm thành phần hồ sơ nêu trên khi thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường là trái với quy định tại Quyết định số 2021/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND cấp huyện, cấp xã.

Yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện theo đúng Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh khi thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường cho tổ chức, cá nhân; kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Chủ tịch, PCT TT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: CVP, PVP NC, TH.
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, KSTTHC (02).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Lê Tuấn Phú

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 336/UBND-KSTTHC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang   Người ký: Lê Tuấn Phú
Ngày ban hành: 18/02/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 336/UBND-KSTTHC

163

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
183314