• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 3368/TCHQ-QLRR năm 2015 về cấp mới, hủy bỏ quyền truy cập Hệ thống thông tin quản lý rủi ro do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 3368/TCHQ-QLRR
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3368/TCHQ-QLRR
V/v cấp mới, hủy bỏ quyền truy cập Hệ thống thông tin quản lý rủi ro

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi:

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế.

 

Phúc đáp công văn của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố nêu trên về việc cấp mới và hủy bỏ tài khoản truy cập trên Hệ thống thông tin quản lý rủi ro; Căn cứ quy định tại Quyết định số 343/QĐ-TCHQ ngày 08/3/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành ứng dụng hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý rủi ro, Tổng cục Hải quan thông báo việc cấp mới, hủy bỏ tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quản lý rủi ro cho các công chức theo đề nghị của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố nêu trên (danh sách đính kèm).

Thông tin về tài khoản truy cập và mật khẩu của các công chức được gửi vào địa chỉ thư điện tử của đơn vị chuyên trách quản lý rủi ro thuộc các Cục Hải quan dưới dạng: qlrr.hq(tên cục)@customs.gov.vn.

Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố nêu trên thông báo và quán triệt cho các công chức hải quan được cấp tài khoản thay đổi mật khẩu, quản lý mật khẩu và chịu trách nhiệm về chế độ truy cập, cập nhật và bảo mật thông tin trên Hệ thống thông tin quản lý rủi ro.

Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ Đ/c Trần Thị Minh Hải (Ban Quản lý rủi ro hải quan) theo địa chỉ email: haittm@customs.gov.vn, số điện thoại: 04.39.440.833 - 9616 để được hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Hoàng Việt Cường - PTCT (để b/cáo);
- Đ/c Quách Đăng Hòa - TB (để b/cáo);
- Lưu: VT, QLRR(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LỶ RỦI RO HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Hồ Ngọc Phan

 

DANH SÁCH

BỔ SUNG/THAY ĐỔI/HỦY BỎ TÀI KHOẢN VÀ QUYỀN TÀI KHOẢN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ RỦI RO CỦA CÁC CỤC HQ TỈNH, THÀNH PHỐ
(Đính kèm công văn số 3368/TCHQ-QLRR ngày 15/4/2015)

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Tình trạng

I

Cục HQ TP. Hải Phòng (theo công văn số 2201/HQHP-QLRR ngày 30/3/2015)

1

Nguyễn Quốc Hưng

Phó đội trưởng

Chi cục HQ KV 2

Cấp mới

2

Phạm Ngọc Khôi

Công chức

Chi cục HQ KV 2

Cấp mới

3

Nguyễn Thị Ngọc

Công chức

Chi cục HQ KV 2

Cấp mới

4

Hoàng Thị Bích Ngọc

Công chức

Chi cục HQ KV 2

Cấp mới

5

Nguyễn Thị Hậu

Công chức

Chi cục HQ KV 2

Cấp mới

6

Phạm Thị Kim Phượng

Công chức

Chi cục HQ KV 2

Cấp mới

7

Hoàng Hải An

Công chức

Chi cục HQ Hưng Yên

Cấp mới

II

Cục HQ tỉnh Bắc Ninh (theo công văn số 518/HQBN-NV ngày 08/4/2015)

1

Lê Tú Anh

Công chức

Phòng Nghiệp vụ

Cấp mới

III

Cục HQ tỉnh Quảng Bình (theo công văn số 274/HQQB-NV ngày 03/4/2015)

1

Lê Văn Lưu

Phó chi cục trưởng

Chi cục HQCK Cà Roong

Cấp mới

2

Đàm Văn Lợi

Công chức

Chi cục HQCK Hòn La

Cấp mới

3

Trần Thị Minh Trang

Công chức

Chi cục HQCK Hòn La

Cấp mới

4

Lê Thị Minh Nguyệt

Công chức

Chi cục HQCK Hòn La

Cấp mới

5

Trần Quốc Học

Công chức

Chi cục HQCK Hòn La

Cấp mới

6

Nguyễn Thị Hoài

Công chức

Chi cục HQCK Hòn La

Cấp mới

7

Trà Mạnh Hùng

Công chức

Đội KSHQ

Cấp mới

8

Bùi Thị Thắng

Công chức

Đội KSHQ

Cấp mới

9

Đinh Nguyễn Thân

Công chức

Đội KSHQ

Cấp mới

10

Lê Thị Kim Phúc

Công chức

Chi cục KTSTQ

Cấp mới

IV

Cục HQ tỉnh Thừa Thiên Huế (theo công văn số 270/HQTTH-NV ngày 07/4/2015)

1

Võ Xuân Phương

Phó đội trưởng

Đội KSHQ

Cấp mới

2

Nguyễn Văn Quyết

Công chức

Đội KSHQ

Cấp mới

3

Nguyễn Ninh

Phó chi cục trưởng

Chi cục HQCK cảng Thuận An

Cấp mới

Ghi chú:

- Cục HQ TP. Hải Phòng: Hủy 03, cập nhật thông tin 02, reset mật khẩu 02 tài khoản;

- Cục HQ tỉnh Bắc Ninh: Cập nhật thông tin 04, reset mật khẩu 01 tài khoản;

- Cục HQ tỉnh Quảng Bình: Hủy 04, thay đổi quyền và đơn vị 04 tài khoản;

- Cục HQ tỉnh Thừa Thiên Huế: Hủy 02 tài khoản.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3368/TCHQ-QLRR   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Hồ Ngọc Phan
Ngày ban hành: 15/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3368/TCHQ-QLRR

147

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271535