• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Thức ăn chăn nuôi

 

Công văn 3371/TCHQ-TXNK năm 2015 về phân loại chế phẩm tạo hương dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 3371/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3371/TCHQ-TXNK
V/v phân loại chế phẩm tạo hương dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.

Trả lời công văn số 471/HQBN-NV ngày 31/3/2015 của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh về việc phân loại mặt hàng chế phẩm tạo hương dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Qua kiểm tra hồ sơ, Tổng cục Hải quan đã ban hành Thông báo kết quả phân loại số 3333/TB-TCHQ ngày 14/4/2015 thay thế Thông báo số 157/TB-TCHQ ngày 12/01/2015. Theo đó, thống nhất phân loại mặt hàng có kết quả phân tích là Chế phẩm tạo hương dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi thuộc nhóm 33.02, mã số 3302.90.00.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh biết và trả lời doanh nghiệp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Trung tâm PTPLHHXNK và Chi nhánh (để biết);
-
Lưu: VT, TXNK-T.Hương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3371/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 15/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3371/TCHQ-TXNK

147

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271407