• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 33824/CT-HTr năm 2015 trả lời chính sách thuế về hoạt động chuyển nhượng vốn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 33824/CT-HTr
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33824/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Lixil Việt Nam
(Địa chỉ: Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội)
MST: 0100113381

Trả lời công văn số 56/2015/Lixil VIETNAM ngày 22/4/2015 của Công ty TNHH Lixil Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

‘'Điu 4. Đi tượng không chịu thuế GTGT

8. Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, kinh doanh chng khoán sau đây:

d) Chuyển nhượng vốn bao gồm việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn đã đầu tư vào t chức kinh tế khác (không phân biệt có thành lập hay không thành lập pháp nhân mới), chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng quyền góp vốn và các hình thức chuyển nhượng vốn khác theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp bán doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác để sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp mua kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bán theo quy định của pháp luật.”

- Căn cứ Điều 14 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định thu nhập từ chuyển nhượng vốn:

Điu 14. Thu nhập từ chuyn nhượng vn

1. Phạm vi áp dụng:

Thu nhập từ chuyn nhượng vn của doanh nghiệp là thu nhập có được từ chuyn nhượng một phn hoặc toàn bộ s vn của doanh nghiệp đã đu tư cho một hoặc nhiu t chức, cá nhân khác (bao gm cả trường hợp bán doanh nghiệp). Thời điểm xác định thu nhập từ chuyn nhượng vn là thời đim chuyn quyn sở hữu vốn.

...

2. Căn cứ tính thuế:

...

b) Doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng vốn thì khoản thu nhập này được xác định là khoản thu nhập khác và kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

c) Đi với tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam mà tổ chức này không hoạt động theo Luật Đu tư, Luật Doanh nghiệp (gọi chung là nhà thầu nước ngoài) có hoạt động chuyển nhượng vn thì thực hiện kê khai, nộp thuế như sau:

T chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn có trách nhiệm xác định, kê khai, khấu trừ và nộp thay tổ chức nước ngoài số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Trường hợp bên nhận chuyển nhượng vốn cũng là tổ chức nước ngoài không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam nơi các tổ chức nước ngoài đầu tư vốn có trách nhiệm kê khai và nộp thay số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của t chức nước ngoài.

Việc kê khai thuế, nộp thuế được thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật v quản lý thuế.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Tập đoàn Lixil (Nhật Bản) chuyển toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Lixil Việt Nam cho Công ty Lixil International (có trụ s tại Singapore) thì:

+ Hoạt động chuyển nhượng vốn thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

+ Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn được xác định là khoản thu nhập khác và kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNDN.

+ Công ty TNHH Lixil Việt Nam (nơi các tổ chức nước ngoài đầu tư vốn) có trách nhiệm xác định, kê khai, khấu trừ và nộp thay tổ chức nước ngoài số thuế TNDN phải nộp. Việc kê khai thuế, nộp thuế được thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thuế.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo đơn vị biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng kiểm tra thuế số 1
;
-
Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 33824/CT-HTr   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 04/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 33824/CT-HTr

165

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
286054