• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế

Văn bản pháp luật về Luật khám bệnh chữa bệnh

 

Công văn 3387/BHXH-CSYT năm 2018 thực hiện hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 3387/BHXH-CSYT
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3387/BHXH-CSYT
V/v thực hiện hợp đồng KCB BHYT đối với cơ sở KCB tư nhân

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 06/8/2018 Bộ Y tế có Công văn số 4510/BYT-KCB về việc thực hiện hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) đối với các cơ sở KCB tư nhân chưa được phân tuyến chuyên môn kỹ thuật. Theo đó, do một số bệnh viện tư nhân chưa hoàn thiện hồ sơ để thẩm định xét tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương nên đến nay chưa được Bộ Y tế cấp Quyết định phân tuyến chuyên môn kỹ thuật. Việc xét tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với các bệnh viện tư nhân sẽ hoàn thành chậm nhất đến 31/12/2018.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện hợp đồng KCB BHYT đến hết 31/12/2018 đối với các bệnh viện tư nhân đã được ký hợp đồng KCB BHYT năm 2018 nhưng chưa được Bộ Y tế phân tuyến chuyên môn kỹ thuật. K từ 01/01/2019 trở đi, các bệnh viện tư nhân chưa được Bộ Y tế phân tuyến chuyên môn kỹ thuật thì chưa đủ cơ sở để cơ quan BHXH ký hợp đồng KCB BHYT (gửi kèm bn phô tô Công văn số 4510/BYT-KCB ngày 06/8/2018 của Bộ Y tế)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế, Bộ Tài chính;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị: TCKT, TTKT, KTNB, DVT, GĐB, GĐN;
- Hiệp hội BVTN Việt Nam;
- Lưu: VT, CSYT (3b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm L
ương Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3387/BHXH-CSYT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Phạm Lương Sơn
Ngày ban hành: 31/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3387/BHXH-CSYT

435

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
393816