• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 3453/UBND-VX năm 2015 bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với công chức do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 3453/UBND-VX
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3453/UBND-VX
V/v bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với công chức

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi:

- Sở, ban, ngành Thành phố;
- Ủy ban nhân dân quận, huyện.

 

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình s 2022/TTr-SNV ngày 09 tháng 6 năm 2015 về bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với công chức, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Để đảm bảo quyền lợi của công chức, trong thời gian chờ Bộ Nội vụ có văn bản hướng dẫn về việc bổ nhiệm ngạch công chức đối với các trường hợp chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch tuyển dụng, Ủy ban nhân dân Thành ph đồng ý giải quyết các trường hợp chưa đủ điều kiện được bổ nhiệm ngạch công chức do thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch được hưởng 100% mức lương của ngạch tuyển dụng, đồng thời được hưởng chế độ phụ cấp công vụ theo quy định.

2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch và có văn bản triển khai các Sở, ban, ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện cử người được tuyển dụng vào công chức tham gia khóa học để đủ điều kiện được bổ nhiệm ngạch công chức./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
TTUB: CT, các PCT;
- Sở Nội vụ (2b);
-
VPUB: CVP, các PVP;
-
Phòng VX, TH-KH, TC;
-
Lưu: VT,(VX-VN).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3453/UBND-VX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Hứa Ngọc Thuận
Ngày ban hành: 22/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3453/UBND-VX

309

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279183