• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp


 

Công văn 3454/BTNMT-TNN về vận hành hồ Đại Ninh trong tháng 6/2020 phục vụ chống hạn vụ Hè Thu năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tải về Công văn 3454/BTNMT-TNN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3454/BTNMT-TNN
V/v vận hành h Đi Ninh trong tháng 6/2020 phc vụ chống hn vụ Hè Thu năm 2020

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

 

Kính gi: Ủy ban nhân dân tnh Bình Thuận

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 2293/UBND-KT ngày 19 tháng 6 năm 2020 của quý Ủy ban về việc đề nghị bsung kế hoạch chạy máy của thy điện Đại Ninh trong tháng 6/2020 đphục vụ chng hạn vụ Hè Thu 2020. Sau khi nghiên cứu đề xut, kiến nghị của quý y ban tại Văn bản nêu trên, tình hình khí tượng thy văn trên lưu vực, diễn biến nguồn nước đến hổ và việc vận hành hồ Đại Ninh, các quy định của Quy trình vận hành liên hồ cha trên lưu vực sông Đng Nai (Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 của Thtướng Chính ph), Bộ Tài ngun và Môi trưng thấy rng: hiện nay, mực nước hĐại Ninh là 865,06m (cao hơn khoảng mực nước quy định tại Phụ lục III của Quy trình), dung tích điều tiết của hồ còn khoảng 41.2 triệu m3 và có khả năng đảm bo việc cấp nước vsông Lũy theo kế hoạch đề xuất của quý y ban. Vì vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường vcơ bản thng nhất với kế hoạch chạy máy của thủy điện Đại Ninh từ ngày 19/6/2020 đến ngày 30/6/2020 như đxuất của quý y ban tại Văn bản nêu trên.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị y ban nhân dân tnh Bình Thuận chđạo các Sở, ban ngành tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, lưu lượng về hồ và nhu cầu sử dụng nước h du đ chỉ đạo, phi hợp với Công ty thủy điện Đại Ninh xá nước cho phù hợp, bảo đảm sdụng nước tiết kiệm, hiệu quả trong thi gian còn li của mùa cạn năm 2020.

Trong quá thc hiện nếu có vn đề phát sinh, đề nghị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường đ kp thời hướng dn, x./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hng Hà (để b/cáo);
- Các Bộ: CT, NN&PTNT;
- Tổng cc Khí tượng thủy văn;
- Cục Điều tiết điện lực; Tp đoàn Điện lực Việt Nam, Trung tâm Điều độ hthống điện quốc gia (để phối hợp);
- Công ty thy điện Đi Ninh.
- Công TTĐT Bộ TN&MT;
- Lưu: VT, TNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Công Thành

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3454/BTNMT-TNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Lê Công Thành
Ngày ban hành: 29/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3454/BTNMT-TNN

217

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446903