• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 3517/BKHCN-ĐTG năm 2016 về nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tải về Công văn 3517/BKHCN-ĐTG
Bản Tiếng Việt

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3517/BKHCN-ĐTG
V/v nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2016

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận được Công văn số 1703/HQĐNa-GSQL ngày 05/8/2016 của Cục Hải quan Đồng Nai về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng theo quy định của Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng (Thông tư 23), Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

1. Thông tư 23 được ban hành nhm ngăn chặn việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có công nghệ lạc hậu, tiêu tốn năng lượng, nhiên liệu, có khả năng gây mất an toàn, gây ô nhiễm môi trưng, Thông tư 23 có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

Vì vậy, quan điểm chung khi xây dựng Thông tư 23 là quản lý máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng từ nước ngoài lần đầu nhập khẩu về Việt Nam. Đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng đang ở trong lãnh thViệt Nam, khi chuyn giao gia các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lãnh thViệt Nam, bao gồm cả doanh nghiệp chế xuất, sẽ không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư 23.

2. Đối với trường hợp doanh nghiệp chế xuất mua (nhập khu tại chỗ) máy móc, thiết bị, dây chuyn công nghệ đã qua sử dụng của doanh nghiệp nội địa (xuất khu tại chỗ), Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất với đề xuất của Cục Hải quan Đồng Nai là xếp vào trường hợp loại tr, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư 23.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo để Tổng cục Hải quan biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục
Hải quan Đồng Nai;
- TTr Trần Văn Tùng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ ĐTG

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TƯỞNG VỤ ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH
VÀ GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ
Đỗ Hoài Nam

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3517/BKHCN-ĐTG   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ   Người ký: Đỗ Hoài Nam
Ngày ban hành: 19/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3517/BKHCN-ĐTG

453

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
366084