• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 3528/GSQL-GQ1 năm 2018 về kiểm dịch đối với mặt hàng cá bào khô nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 3528/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3528/GSQL-GQ1
V/v kiểm dịch đối với mặt hàng cá bào khô nhập khẩu

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2989/HQHCM-GSQL ngày 23/10/2018 của Cục Hải quan thành phố H Chí Minh về việc mặt hàng cá bào khô nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Trên cơ sở công văn số 6056/TCHQ-GSQL ngày 10/10/2018 của Tổng cục Hải quan gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 18/10/2018, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có công văn số 3293/GSQL-GQ1 thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố giải quyết thủ tục hải quan đi với mặt hàng cá bào khô nhập khẩu theo đúng quy định hiện hành.

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ công văn số 3293/GSQL-GQ1 dẫn trên để thực hiện./.

(Gửi kèm công văn số 3293/GSQL-GQ1 ngày 18/10/2018)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3528/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 06/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3528/GSQL-GQ1

210

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
399996