• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế

 

Công văn 3529/BHXH-TCKT năm 2015 về chi hỗ trợ cho Ủy ban nhân dân xã lập danh sách tham gia Bảo hiểm y tế trên địa bàn do Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 3529/BHXH-TCKT
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3529/BHXH-TCKT
V/v chi hỗ trợ cho y ban nhân dân xã lập danh sách tham gia BHYT trên địa bàn

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Thông tư liên tịch s 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế; Công văn số 5510/BYT-BH ngày 03/8/2015 của Bộ Y tế về việc chỉ đạo lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT); Công văn số 9751/BTC-HCSN ngày 17/07/2015 của Bộ Tài chính về nội dung chi hỗ trợ cho y ban nhân dân xã lập danh sách tham gia BHYT, Bảo him xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) một số nội dung như sau:

1. Chi hỗ trợ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là UBND cấp xã) để thực hiện lập danh sách tham gia BHYT trên địa bàn

a) Phạm vi: Chi bồi dưỡng cho cán bộ được giao nhiệm vụ lập danh sách tham gia BHYT.

b) Số kinh phí hỗ trợ, mức chi

- Năm 2015: Số kinh phí hỗ tr đưc căn cứ vào số người tham gia BHYT do UBND cấp xã lập và mức chi 1.500 đng/người.

- Từ năm 2016: Số kinh phí được hỗ trợ được căn cứ vào danh sách tăng, giảm đối tượng được tính theo số người tham gia BHYT tăng, giảm trong năm do UBND cấp xã lập và mức chi BHXH Việt Nam thông báo hàng năm trên cơ sở dự toán được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

c) Hồ sơ thanh toán

- Năm 2015: Căn cứ danh sách người tham gia BHYT do UBND cấp xã lập, Phòng Thu (hoặc bộ phận thu) lập biểu tổng hợp số người tham gia BHYT chuyển Phòng Kế hoạch - Tài chính (hoặc bộ phận kế toán) đ làm h sơ thanh toán (Mu số 01 đính kèm).

- Từ năm 2016: Căn cứ danh sách tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT do UBND cấp xã lập, hằng tháng Phòng Thu (hoặc bộ phận thu) lập biu tng hp tăng giảm số người tham gia BHYT chuyn Phòng Kế hoạch - Tài chính (hoc bộ phn kế toán) để làm hồ sơ thanh toán (Mu s01 đính kèm).

d) Chuyển kinh phí

- Năm 2015: Cơ quan BHXH thực hiện tạm ứng 50% kinh phí htrợ tính theo mức chi quy định và tổng số dân số của xã tại thời điểm hỗ trợ cho UBND cấp xã. Số còn lại cơ quan BHXH chuyn đủ sau khi nhận được danh sách người tham gia BHYT do UBND cấp xã lập.

- Từ năm 2016: Khi nhận được danh sách tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT do UBND cấp xã lập theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 4 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC cơ quan BHXH chuyển kinh phí hỗ trợ cho UBND cấp xã.

Cơ quan BHXH thực hiện chuyển kinh phí chi hỗ trợ cho UBND cấp xã theo phương thức thanh toán chuyn khoản hoặc chi trực tiếp bng tin mặt.

đ) Quyết toán

Kinh phí chi hỗ trợ cho UBND cấp xã để thực hiện lập danh sách tham gia BHYT trên địa bàn được tổng hợp và quyết toán vào chi phí chi quản lý bộ máy của đơn vị (mục 6750, tiểu mục 6799 Mục lục ngân sách chi quản lý bộ máy của Ngành BHXH ban hành kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-BHXH ngày 26/9/2012 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy chế chi tiêu nội bộ đối với các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam).

2. Các nội dung chi liên quan đến việc triển khai thực hiện lập danh sách tham gia BHYT (Chi in ấn mẫu biểu phát cho hộ gia đình để kê khai, chi tập huấn cho UBND cấp xã...)

2.1. Nguồn kinh phí

a) Năm 2015

- Kinh phí chi in ấn mẫu biểu phát cho hộ gia đình đ kê khai danh sách, BHXH tỉnh thực hiện chi từ nguồn chi phục vụ công tác thu được b trí trong dự toán chi quản lý bộ máy giao cho BHXH tỉnh tại Quyết định s150/QĐ-BHXH ngày 06/02/2015 của BHXH Việt Nam về việc giao dự toán thu, chi năm 2015.

- Kinh phí chi tập huấn cho UBND cấp xã: Trên cơ sở kế hoạch tập hun và hướng dẫn của BHXH Việt Nam, BHXH Việt Nam hỗ trợ kinh phí và bsung dự toán cuối năm để các đơn vị thực hiện.

b) Từ năm 2016: BHXH Việt Nam bố trí trong dự toán chi quản lý bộ máy hàng năm của đơn vị.

2.2. Nội dung và mức chi: Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

2.3. Quyết toán

Các nội dung chi liên quan đến việc triển khai thực hiện lập danh sách tham gia BHYT trên địa bàn của UBND cấp xã được tng hợp và quyết toán vào các mục, tiểu mục tương ứng quy định tại Mục lục ngân sách chi quản lý bộ máy của Ngành BHXH ban hành kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-BHXH .

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về BHXH Việt Nam để nghiên cứu, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các Ban: Thu, CSYT;
- Lưu: VT, TCKT (04).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

BHXH tỉnh....
BHXH huyện…
.

Mu s 01

 

TỔNG HỢP SỐ NGƯỜI THAM GIA BHYT DO UBND XÃ LẬP DANH SÁCH

Tháng.... Năm ....

TT

Xã, phường, thị trấn

Tổng số người

Trong đó

Số người tăng

Số người giảm

A

B

1=2+3

2

3

I

Xã, phường, th trn A

 

 

 

2

Thôn A1

 

 

 

3

Thôn A2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Xã, phường, th trn B

 

 

 

1

Thôn B1

 

 

 

2

Thôn B2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng (I+II+)

 

 

 

Ghi chú: Năm 2015 số người tham gia BHYT do UBND cấp xã lập danh sách tổng hp vào cột 01.

 


Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)


Trưởng phòng thu (hoặc phụ trách bộ phận thu)

(ký, ghi rõ họ tên)

Ngày…tháng…năm…
Thủ trưởng đơn vị
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Điều 4. Trách nhiệm lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế
...

2. Ủy ban nhân dân cấp xã lập danh sách tham gia BHYT của các đối tượng quy định tại các Khoản 2, 3, 4 và Khoản 5 Điều 1 Thông tư này theo hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các Điểm a, l và Điểm n Khoản 3, Điểm b Khoản 4 Điều 1 Thông tư này, gửi Bảo hiểm xã hội cấp huyện, cụ thể như sau:

a) Năm 2015, Ủy ban nhân dân cấp xã lập danh sách tham gia BHYT trên địa bàn và gửi 01 bản danh sách về Bảo hiểm xã hội cấp huyện chậm nhất là ngày 01 tháng 10 năm 2015;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3529/BHXH-TCKT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành: 16/09/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết

Bồi dưỡng cán bộ lập danh sách tham gia BHYT 1.500 đồng/1người tham gia.

Ngày 16/09/2015, BHXH Việt Nam đã có Công văn 3529/BHXH-TCKT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn chi hỗ trợ cho UBND xã lập danh sách tham gia BHYT trên địa bàn.

Cụ thể:

Về chi hỗ trợ UBND cấp xã.

Công văn 3529 hướng dẫn chi bồi dưỡng cho cán bộ được giao nhiệm vụ lập danh sách tham gia BHYT, cụ thể:

+ Năm 2015: Số kinh phí hỗ trợ được căn cứ vào số người tham gia BHYT do UBND cấp xã lập và mức chi 1.500 đồng/người.

Cơ quan BHXH thực hiện tạm ứng 50% kinh phí hỗtrợ tính theo mức chi quy định và tổng số dân số của xã tại thời điểm hỗ trợ cho UBND cấp xã. Số còn lại cơ quan BHXH chuyển đủ sau khi nhận được danh sách người tham gia BHYT do UBND cấp xã lập.

+Từ năm 2016: Số kinh phí được hỗ trợ được căn cứ vào danh sách tăng, giảm đối tượng được tính theo số người tham gia BHYT tăng, giảm trong năm do UBND cấp xã lập và mức chi BHXH Việt Nam thông báo hàng năm trên cơ sở dự toán được Thủ tướng phê duyệt.

Khi nhận được danh sách tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT do UBND cấp xã lập theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 4 Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC, cơ quan BHXH chuyển kinh phí hỗ trợ cho UBND cấp xã.

Về các nội dung chi liên quan đến việc triển khai thực hiện lập danh sách tham gia BHYT.

Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định của BHXH Việt Nam, cụ thể là chi đối với các nội dung như: Chi in ấn mẫu biểu phát cho hộ gia đình để kê khai, chi tập huấn cho UBND cấp xã...

Đối với nguồn kinh phí:

+ Năm 2015:

   - Kinh phí chi in ấn mẫu biểu phát cho hộ gia đình để kê khai danh sách, BHXH tỉnh thực hiện chi từ nguồn chi phục vụ công tác thu được bố trí trong dự toán chi quản lý bộ máy giao cho BHXH tỉnh tại Quyết định 150/QĐ-BHXH.

   - Kinh phí chi tập huấn cho UBND cấp xã: Trên cơ sở kế hoạch tập huấn và hướng dẫn của BHXH Việt Nam, BHXH Việt Nam hỗ trợ kinh phí và bổ sung dự toán cuối năm để các đơn vị thực hiện.

+ Từ năm 2016: BHXH Việt Nam bố trí trong dự toán chi quản lý bộ máy hàng năm của đơn vị.

Từ khóa: Công văn 3529/BHXH-TCKT

2.082

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
291725