• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Luật kế toán

 

Công văn 3546/BHXH-BC năm 2013 xuất hóa đơn tài chính đối với phí dịch vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua hệ thống bưu điện do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 3546/BHXH-BC
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3546/BHXH-BC
V/v xuất hóa đơn tài chính đối với phí dịch vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3069/VPCP-KHTH ngày 17/4/2013 về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng qua hệ thống bưu điện trên phạm vi toàn quốc từ năm 2013; Căn cứ Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là BHXH tỉnh) thanh toán phí dịch vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng như sau:

1. Thực hiện thanh toán phí dịch vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng theo hướng dẫn tại Điểm 4, Phần III Công văn số 1813/BHXH-BC ngày 22/5/2013 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện.

2. Hàng tháng, BHXH tỉnh yêu cầu Bưu điện tỉnh xuất hóa đơn tài chính đối với khoản phí dịch vụ mà BHXH tỉnh thanh toán cho Bưu điện tỉnh.

- Số tiền ghi trên hóa đơn tài chính là số tiền phí dịch vụ BHXH tỉnh chuyển trả cho Bưu điện tỉnh của tháng đó.

- Số tiền phí dịch vụ BHXH tỉnh chuyển cho Bưu điện tỉnh theo Hợp đồng dịch vụ giữa BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh đã bao gồm thuế VAT (nếu có).

3. Hồ sơ và quy trình thanh toán phí dịch vụ.

a) Hàng tháng, Bưu điện tỉnh gửi BHXH tỉnh hồ sơ đề nghị thanh toán phí dịch vụ quản lý người hưởng và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng gồm: Bảng tổng hợp số tiền đã chi trả của toàn tỉnh, trong đó đã tính toán chi phí chi trả và quản lý người hưởng chi tiết theo từng quận, huyện; văn bản đề nghị thanh toán phí dịch vụ.

b) Quy trình thanh toán:

- Sau khi Bưu điện các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi tắt là Bưu điện huyện) chi trả xong và quyết toán với cơ quan BHXH, chuyển báo cáo Mẫu số C74-HD (ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho BHXH Việt Nam) có xác nhận của BHXH huyện về Bưu điện tỉnh, BHXH huyện gửi báo cáo về BHXH tỉnh trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt chi trả.

- Bưu điện tỉnh lập hồ sơ đề nghị thanh toán phí dịch vụ gửi BHXH tỉnh trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo của Bưu điện huyện.

- BHXH tỉnh căn cứ vào hồ sơ do Bưu điện tỉnh chuyển sang, đối chiếu, kiểm tra, thông báo bằng văn bản số tiền phí dịch vụ trả cho cơ quan bưu điện của tháng đó trong vòng 01 ngày làm việc.

- Căn cứ vào thông báo của BHXH tỉnh, Bưu điện tỉnh viết hóa đơn tài chính theo số tiền BHXH tỉnh thông báo và gửi BHXH tỉnh trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo.

- Căn cứ hóa đơn tài chính, BHXH tỉnh chuyển trả phí dịch vụ cho Bưu điện tỉnh bằng chuyển khoản ngay khi nhận được hóa đơn tài chính do Bưu điện tỉnh chuyển sang.

4. Bổ sung Khoản 5 và Điều 8 Hợp đồng dịch vụ quản lý người hưởng và chi trả các chế độ BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện được ban hành kèm theo Công văn số 1813/BHXH-BC nội dung:

"5. Hàng tháng, Bưu điện tỉnh xuất hóa đơn tài chính đối với khoản phí dịch vụ mà BHXH tỉnh trả cho Bưu điện tỉnh."

Riêng các đơn vị năm 2013 đã ký Hợp đồng dịch vụ với cơ quan bưu điện thì bổ sung thêm phụ lục hợp đồng (mẫu kèm theo).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- TCT Bưu điện Việt Nam (để phối hợp);
- Lưu: VT, BC (2).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…….., ngày……. tháng……. năm……..

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

Số:     /PL-HĐ

Căn cứ Công văn hướng dẫn số ………/BHXH-BC ngày……tháng…..năm…… của BHXH Việt Nam về việc xuất hóa đơn tài chính đối với phí dịch vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện

Căn cứ Hợp đồng đã ký số ……..ngày…….tháng…….năm…… giữa BHXH tỉnh …….. và Bưu điện tỉnh…..

I. Bảo hiểm xã hội tỉnh… (gọi tắt là bên A)

Địa chỉ                            : [--]

Điện thoại                       : [--]

Fax                                : [--]

Mã số thuế                      : [--]

Đại diện bởi                    : [--]

Chức vụ                          : [--]

II. Bưu điện tỉnh… (gọi tắt là bên B)

Địa chỉ                            : [--]

Điện thoại                       : [--]

Fax                                : [--]

Mã số thuế                      : [--]

Đại diện bởi                    : [--]

Chức vụ                          : [--]

Bên A và bên B thỏa thuận và nhất trí ký kết Phụ lục Hợp đồng này về việc Bưu điện tỉnh xuất hóa đơn tài chính đối với khoản phí dịch vụ mà BHXH tỉnh…… thanh toán cho Bưu điện tỉnh….;

Điều 1. Hàng tháng, Bưu điện tỉnh xuất hóa đơn tài chính đối với khoản phí dịch vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng mà BHXH tỉnh trả cho Bưu điện tỉnh.

Điều 2. Điều khoản chung:

- Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong Hợp đồng dịch vụ số ……

- Phụ lục hợp đồng là một phần không thể tách rời của Hợp đồng dịch vụ số …..., ký ngày …… và có giá trị kể từ ngày ký.

- Phụ lục này được lập thành … bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….. bản.

 

BƯU ĐIỆN TỈNH

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH

 

III. Quy trình nghiệp vụ

...

4. Thanh toán phí dịch vụ

a) Giao Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh cân đối trong phạm vi nguồn lệ phí chi được giao hàng năm, quyết định mức phí chi trả cho cơ quan Bưu điện hợp lý theo các quy định tại Thông tư số 134/2011/TT-BTC ngày 30/9/2011 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với BHXH Việt Nam và hướng dẫn tại Tiết b, Điểm 4, Mục III văn bản này, đảm bảo cho cơ quan Bưu điện tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và quản lý đối tượng thuận lợi, đúng quy định.

b) Nội dung phí dịch vụ bao gồm:

- Chi thù lao cho cá nhân tham gia chi trả các chế độ BHXH.

- Chi công tác quản lý người hưởng trên địa bàn, gồm:

+ Người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bằng tiền mặt.

+ Người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản thẻ ATM.

- Chi hỗ trợ nước uống, chi phí thuê địa điểm chi trả, thuê lực lượng bảo vệ trong những ngày chi trả tại xã

Tổng chi phí 3 nội dung trên trong toàn tỉnh tối đa không vượt quá 50% lệ phí chi được phân bổ hàng năm.

- Chi phí vận chuyển tiền và lực lượng bảo vệ trong quá trình chuyển tiền đến các điểm chi trả tại xã, phường, thị trấn.

- Chi phí thuê công cụ kiểm đếm, bảo quản, cất giữ tiền mặt trong quá trình chi trả (máy đếm tiền, bao gói đựng tiền, két sắt).

- Phí đổi tiền rách, phí gửi tiền qua đêm tại các ngân hàng (nếu có).

- Chi phí văn phòng phẩm phục vụ sao in tài liệu (quy trình, thủ tục, chế độ, chính sách mới...) niêm yết tại các điểm chi trả.

c) Phương thức thanh toán

- Sau khi Bưu điện các huyện chi trả xong và quyết toán với cơ quan BHXH, chuyển số kinh phí chưa chi trả hết (nếu có) về cơ quan BHXH theo quy định, BHXH huyện báo cáo về BHXH tỉnh, Bưu điện huyện báo cáo về Bưu điện tỉnh.

- Căn cứ vào số tiền đã chi trả, Bưu điện tỉnh lập bảng tổng hợp số tiền đã chi trả của các huyện, tính toán chi phí chi trả và quản lý người hưởng gửi BHXH tỉnh kèm theo văn bản đề nghị thanh toán chi phí.

- BHXH tỉnh căn cứ vào hồ sơ do Bưu điện tỉnh chuyển sang, đối chiếu, kiểm tra, chuyển trả phí dịch vụ cho Bưu điện tỉnh. Thời gian chuyển tiền thanh toán phí là sau 2 ngày kể từ ngày hai bên hoàn thành quyết toán số tiền chi trả.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3546/BHXH-BC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành: 11/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3546/BHXH-BC

286

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207626