• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 3546/TCHQ-GSQL năm 2015 thông báo mẫu chữ ký và con dấu mới cập nhật cho C/O ưu đãi do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 3546/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3546/TCHQ-GSQL
V/v thông báo mẫu chữ ký và con dấu mới cập nhật cho C/O ưu đãi

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trên cơ sở thư thông báo của Ban thư ký Asean, Tổng cục Hải quan thông báo danh sách mẫu dấu của cơ quan và chữ ký người có thẩm quyền cp C/O các mẫu ưu đãi của Lào. Danh sách gồm 20 trang và thời điểm hiệu lực là từ 01/5/2015.

Tổng cục Hải quan thông báo và sao gửi danh sách nêu trên để các đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT&TKHQ (để phối hợp)
;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3546/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 21/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3546/TCHQ-GSQL

179

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272159