• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 3554/CT-TTHT năm 2013 kê khai thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 3554/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3554/CT-TTHT
V/v: Kê khai thuế

TP.HCM, ngày 19 tháng 6 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Saint-Gobain Việt Nam
Đ/chỉ: Lô C23B, KCN Hiệp Phước, H.Nhà Bè, TP.HCM
Mã số thuế: 0304078329

 

Trả lời văn bản số 03/05/2013 ngày 04/6/2013 của Công ty về việc kê khai miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2012, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21/8/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân,

Trường hợp Công ty thuộc đối tượng giảm 30% số thuế TNDN phải nộp năm 2012 theo quy định tại Thông tư số 140/2012/TT-BTC thì khi kê khai quyết toán thuế TNDN nằm 2012, Công ty sử dụng phụ lục miễn, giảm số 01/MGT-TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21/8 /2012 của Bộ Tài chính), phụ lục số 03-3A/TNDN và tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN (các mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính).

Sử dụng phầm mềm kê khai, tại phụ lục 03-3A/TNDN, Công ty nhập dữ liệu như sau:

- Tại phần A Khoản 1 - Điều kiện ưu đãi thuế: chọn ô [ ] Ưu đãi khác.

- Tại Phần B chỉ tiêu số [7] - Thuế TNDN phải nộp: xác định số thuế TNDN làm căn cứ tính giảm 30%.

- Tại Phần B chỉ tiêu [8] - Tỷ lệ thuế TNDN được miễn hoặc giảm: ghi số “30”.

- Tại Phần B chỉ tiêu [9] - Thuế TNDN được miễn, giảm: [7] x [8].

Số liệu tại chỉ tiêu [9] trên phụ lục 03-3A/TNDN được kết chuyển lên chỉ tiêu [C9] trên tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
 - Như trên
- Phòng KT1
- Phòng PC
- Lưu: VT, TTHT
597-69505/2013-ttq

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3554/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 19/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3554/CT-TTHT

122

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
195736