• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 3577/TCHQ-GSQL năm 2014 thực hiện Thông tư liên tịch 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 3577/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3577/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tổng cục Hải quan nhận được Thông tư số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2013 của liên Bộ Công Thương - Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu (có hiệu lực từ ngày 01/6/2014). Qua quá trình nghiên cứu, Tổng cục Hải quan nhận thấy có vướng mắc liên quan đến phạm vi điều chỉnh của Thông tư, cần trao đổi với quý Bộ nội dung cụ thể như sau:

Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN quy định:

"Thông tư này quy định về quản lý chất lượng đối với thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu để sử dụng trong nước theo mã HS nêu tại Phụ lục I Thông tư này.

Thép xuất khẩu, thép tạm nhập tái xuất, quá cảnh, chuyển khẩu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này."

Như vậy, Thông tư trên chưa quy định cụ thể đối với loại hình "nhập sản xuất xuất khẩu". Để có cơ sở hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất, Tổng cục Hải quan đề nghị quý Bộ làm rõ mặt hàng thép thuộc loại hình nhập sản xuất xuất khẩu có chịu sự điều chỉnh của Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN hay không?

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Bộ./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về quản lý chất lượng đối với thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu để sử dụng trong nước theo mã HS nêu tại Phụ lục I Thông tư này.

Thép xuất khẩu, thép tạm nhập tái xuất, quá cảnh, chuyển khẩu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3577/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 04/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3577/TCHQ-GSQL

138

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
225657