• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona


Văn bản pháp luật về Phòng chống dịch bệnh

 

Công văn 358/UBND-KGVX năm 2020 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh do thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 358/UBND-KGVX
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 358/UBND-KGVX
V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hp cp trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- Chủ tịch
UBND các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại văn bản số 79-CV/TW ngày 29/01/2020; Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại: Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra, Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tại Công điện số 396/CĐ-BVHTTDL ngày 03/02/2020 về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh;

UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Tạm dừng mọi hoạt động tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (trừ trường hợp thực hiện nhiệm vụ theo phân công) để tránh tập trung đông người; kịp thời thông báo cho nhân dân, du khách biết, thực hiện.

2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm (nếu có) việc chấp hành các Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản, công điện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Các văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cp do chủng mới của vi rut Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các S, ban, ngành, đoàn thể Thành ph; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐ Quốc gia phòng chống dịch;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Các Bộ: Y tế, Văn hóa Thể thao và Du lịch;
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch
UBND Thành phố;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Ủy ban MTT
Q VN thành phố HN;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Đài PTTH HN, Báo Hànộimới, KTĐT
;
- VPUB: CVP, các PCVP, các đơn vị thuộc VP;
- Lưu: VT, KGVXh
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Đức Chung

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 358/UBND-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 04/02/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 358/UBND-KGVX

80

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
434800