• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 35810/CT-HTr năm 2015 trả lời chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 35810/CT-HTr
Bản Tiếng Việt

TNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35810/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty vận tải biển Container Vinalines - Chi nhánh TCT hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên.
(Địa chỉ: Tầng 10 tòa nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, Hai Bà Trưng; Hà Nội.
MST: 0100104595-017)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 265/VCSC-TCKT ngày 28/05/2015 của Công ty vận tải biển Container Vinalines - Chi nhánh TCT hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên (gọi tắt là Container Vinalines) hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định về thuế suất thuế GTGT 10%:

Thuế suất 10% áp dụng đi với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Căn cứ Tiết 3.2.2, Khoản 3, Điều 35 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp quy định trường hợp thanh lý TSCĐ:

“3.2.2. Trường hợp thanh TSCĐ: TSCĐ thanh lý là những TSCĐ hư hỏng không th tiếp tục sử dụng được, những TSCĐ lạc hậu về kỹ thuật hoặc không phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh. Khi có TSCĐ thanh lý, doanh nghiệp phải ra quyết định thanh lý, thành lập Hội đồng thanh TSCĐ. Hội đồng thanh TSCĐ có nhiệm vụ t chức thực hiện việc thanh lý TSCĐ theo đúng trình tự, thủ tục quy định trong chế độ quản i chính và lập “Biên bản thanh TSCĐ theo mẫu quy định Biên bản được lập thành 2 bản, 1 bản chuyển cho phòng kế toán để theo dõi ghi sổ, 1 bản giao cho bộ phận quản , sử dụng TSCĐ.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Container Vinalines bán thanh lý tài sản cố định cho Công ty cổ phần đầu tư và vận tải biển Bình - Minh thì Container Vinalines phải xuất hóa đơn và thực hiện kê khai, nộp thuế với thuế suất thuế GTGT là 10%.

Về thủ tục thanh lý TSCĐ, đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện theo hướng dẫn tại Tiết 3.2.2, Khoản 3, Điều 35 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính nêu trên.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo Container Vinalines biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng kiểm tra thuế số 2;
- Phòng P
háp chế;
-
Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 35810/CT-HTr   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 10/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 35810/CT-HTr

154

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
285807