• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 36/TCT-CS năm 2018 về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 36/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/TCT-CS
V/v: phương pháp tính thuế GTGT

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế TP. Hà Nội

Trả lời công văn số 73767/CT-KK&KTT ngày 15/11/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc áp dụng phương pháp tính thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định về phương pháp khấu trừ thuế;

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định phương pháp khấu trừ thuế;

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về phương pháp khấu trừ thuế.

Căn cứ quy định và hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH Quốc tế C&D thành lập năm 2015, Công ty đã nộp thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (Mu 06/GTGT) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong năm 2015. Căn cứ nội dung báo cáo của Cục Thuế TP. Hà Nội tại công văn số 73767/CT-KK&KTT, từ khi thành lập đến nay, Công ty vẫn đang trong giai đoạn đầu tư, chưa phát sinh doanh thu và Công ty vẫn kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế TP. Hà Nội tại công văn số 73767/CT-KK&KTT nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP. Hà Nội được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr. Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Website TCT;

- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 36/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 03/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 36/TCT-CS

213

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373738