• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp


 

Công văn 3625/BTC-ĐT rà soát khó khăn, vướng mắc của địa phương trong việc giải ngân vốn kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2011 do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 3625/BTC-ĐT
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3625/BTC-ĐT
V/v rà soát các khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong việc giải ngân vốn kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2011

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) trực thuộc trung ương.

Tại văn bản số 1716/VPCP-KTTH ngày 04/3/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vốn kết dư Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng năm 2010 và vốn kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2011, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau: “Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan rà soát các khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong việc giải ngân vốn kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2011 (trong đó có tỉnh Nghệ An), tổng hợp chung, báo cáo đề xuất với Thủ tướng trong tháng 4 năm 2013 giải pháp xử lý cụ thể”.

Để có căn cứ thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) trực thuộc trung ương báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân nguồn vốn bảo vệ và phát triển rừng năm 2011 bao gồm các nội dung sau:

- Kế hoạch vốn bảo vệ và phát triển rừng năm 2011 trung ương giao theo Quyết định số 288/QĐ-BKH ngày 24/11/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2011.

- Tình hình phân bổ và giải ngân (theo biểu chi tiết đính kèm), có xác nhận của Kho bạc Nhà nước về số vốn đã giải ngân đến 30/6/2012.

- Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện giải ngân.

- Kiến nghị, đề xuất phương án xử lý đối với số vốn kế hoạch năm 2011 còn lại chưa giải ngân (nếu có).

Thời gian gửi báo cáo về Bộ Tài chính trước ngày 05/04/2013 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Kho bạc Nhà nước;
- Sở Tài chính tỉnh (thành phố) trực thuộc trung ương;
- Lưu: VT, ĐT(145)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3625/BTC-ĐT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Phạm Sỹ Danh
Ngày ban hành: 25/03/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3625/BTC-ĐT

137

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
183154