• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


Văn bản pháp luật về Cơ chế một cửa

 

Công văn 369/CNTT-YTĐT năm 2019 thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực môi trường y tế do Cục Công nghệ thông tin ban hành

Tải về Công văn 369/CNTT-YTĐT
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC CÔNG NGHỆ

THÔNG TIN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 369/CNTT-YTĐT
V/v triển khai thực hiện Cơ chế một ca quốc gia đối với 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực môi trường y tế

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2019

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Thực hiện Quyết định số Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 - 2020, Cục Công nghệ thông tin đã phối hợp với Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế), Tổng cục Hải quan và nhà thầu xây dựng hoàn thiện phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 04 thủ tục hành chính thuộc nhóm “Cấp phép nhập khẩu đối với hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế” và kết nối 04 TTHC này với Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Ngày 04/7/2019, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có Quyết định số 2825/QĐ-BYT về việc áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia đối với 04 TTHC thuộc lĩnh vực môi trường y tế nêu trên để thống nhất trong quản lý và tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Thời gian áp dụng thí điểm Cơ chế một cửa quốc gia đối với 04 TTHC nêu trên là từ ngày 15/07/2019 đến hết ngày 31/12/2019 đối với tất cả các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức có đủ điều kiện và có nhu cầu thực hiện; từ ngày 01/01/2020, tất cả các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức thực hiện theo Cơ chế một cửa quốc gia.

Cục Công nghệ thông tin đề nghị Tổng cục Hải quan thông báo cho các hải quan cửa khẩu về việc chấp nhận Giấy phép nhập khẩu đối với hóa chất, chế phm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế là bản điện tử có ký số chuyên dùng trong hệ thống chính trị do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp cho Cục Quản lý môi trường y tế được chuyển về Tổng cục Hải quan trên hệ thng. Các Giấy phép nhập khẩu bản giấy được cấp trước ngày 31/12/2019 vẫn có giá trị đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục MTYT (để p/h)
- Cục trưởng (để b/c)
- Lưu: VT, YTĐT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Xuân Viết

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 369/CNTT-YTĐT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Công nghệ thông tin   Người ký: Phạm Xuân Viết
Ngày ban hành: 10/07/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Y tế - dược, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 369/CNTT-YTĐT

363

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
420011