• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 3723/BHXH-VP năm 2019 về thời hạn xử lý văn bản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 3723/BHXH-VP
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3723/BHXH-VP
V/v thời hạn xử lý văn bản

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đ tiếp tục đy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý các hoạt động nghiệp vụ của Ngành, trong thời gian chờ sửa đổi Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 08/8/2013 ban hành quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành văn bản, quản lý văn bản và quản lý con dấu trong hệ thống BHXH Việt Nam và Quyết định 875/QĐ-BHXH ngày 08/8/2013 ban hành Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và các văn bản liên quan của Ngành, BHXH Việt Nam hướng dẫn bổ sung về thời hạn xử lý văn bản trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành đối với một số loại văn bản chưa được quy định về thời hạn giải quyết tại các văn bản của cơ quan có thẩm quyền hoặc văn bản đến không ghi thời hạn giải quyết; như sau:

I. VỀ THỜI HẠN XỬ LÝ VĂN BẢN

Thời hạn xử lý văn bản tính từ thời điểm văn bản được gửi trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của BHXH Việt Nam đến đơn vị trực thuộc; BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH tỉnh); BHXH quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (BHXH huyện), cụ thể như sau:

1. Đối vi văn bản tham gia ý kiến

- Tham gia các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị: không quá 02 ngày làm việc.

- Tham gia các nội dung cần có sự phối hợp của các đơn vị liên quan: không quá 05 ngày làm việc.

2. Đối vi văn bản trả li, giải đáp kiến nghị của quan, đơn vị, người dân.

- Văn bản nội dung cần trả lời, giải đáp đã được quy định cụ thể trong các văn bản hướng dẫn: không quá 02 ngày làm việc.

- Văn bản nội dung cần trả lời, giải đáp chưa được quy định rõ trong các văn bản hướng dẫn, cần xin ý kiến của các đơn vị liên quan: không quá 05 ngày làm việc.

3. Đối với văn bản tổng hợp, cung cấp số liệu báo cáo.

- Thuộc loại số liệu theo dõi thường xuyên ca đơn vị: không quá 01 ngày làm việc.

- S liệu cn tổng hp, phân tích qua nhiều giai đoạn: không quá 03 ngày làm việc.

- Số liệu phi tổng hp từ các đơn v liên quan: không quá 05 ngày làm vic.

4. Các văn bn liên quan đến soát, thm định, phê duyệt hồ sơ.

- Văn bản rà soát, đối chiếu thông tin, s liệu thuộc chc năng, nhiệm vụ được phân công: không quá 02 ngày làm việc (k t ngày nhận đủ h sơ).

- Văn bn thm định, phê duyệt hồ sơ (bao gồm cả hồ sơ gii quyết công việc và h sơ t chức, cán bộ): không quá 05 ngày làm việc (k từ ngày nhận đủ h sơ).

5. Các loại văn bn khác

Đối với các loại văn bn trong quá trình x lý, giải quyết phát sinh nhng vưng mắc liên quan đến nhiều đơn vị hoặc cần phi xin ý kiến, thng nht ca các Bộ, ngành liên quan, đơn vị chủ trì đề xuất v thi hạn xử lý, trình lãnh đạo Ngành hoặc lãnh đạo BHXH tỉnh, huyện quyết đnh. Nhưng đến thời hạn 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đ hồ sơ, văn bn), đơn vị chủ trì phi thông tin đ cá nhân, t chức gửi văn bn biết.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng BHXH Việt Nam: Văn phòng BHXH tnh; bộ phận làm công tác văn phòng thuộc BHXH huyện, khi x lý, chuyn văn bn đến cho các đơn vị, phòng, bộ phn trực thuộc gii quyết, phi cp nhật thời hạn xử lý của tng loại văn bản theo thời hạn quy định, theo dõi việc chấp hành thời hạn xử văn bản làm căn cứ đánh giá đơn vị và người đứng đầu có liên quan.

2. Trung tâm Công nghệ thông tin phối hp vi đơn vị phát triển phần mềm b sung danh mục và thi hạn xử lý các loại văn bn theo hướng dn tại Công văn này trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

3. Thủ trưởng các đơn vị trc thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH tnh, Giám đc BHXH huyện căn c thi hạn nêu trên ch đạo các phòng, bộ phận trực thuộc thực hiện Theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, VP.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3723/BHXH-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 04/10/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3723/BHXH-VP

229

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
426186