• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật Đầu tư công

 

Công văn 3789/VPCP-CN năm 2020 về triển khai dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Quảng Bình (Vạn Ninh) - Quảng Trị (Cam lộ) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 3789/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3789/VPCP-CN
V/v việc triển khai dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Quảng Bình (Vạn Ninh) - Quảng Trị (Cam lộ)

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

Về đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Quảng trị (Văn bản số 1818/TTr- UBND ngày 24 tháng 4 năm 2020) về việc triển khai dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Quảng Bình (Vạn Ninh) - Quảng Trị (Cam Lộ), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải xem xét kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tại văn bản nêu trên, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, CN (2)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3789/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 14/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3789/VPCP-CN

557

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
442611