• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 3844/BNN-VP năm 2013 về chuẩn bị báo cáo giao ban tháng 8/2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 3844/BNN-VP
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3844/BNN-VP
V/v chuẩn bị báo cáo giao ban tháng 8/2013

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Tổng cục;
- Các Cục, Vụ trực thuộc Bộ;
- Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ; Ban Đổi mới và QLDN;
- Các Trung tâm: Khuyến nông quốc gia, Tin học và Thống kê, Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;
- Các Ban quản lý dự án (CPO): Thủy lợi, Lâm nghiệp, Nông nghiệp.

 

Để chuẩn bị giao ban công tác tháng 8/2013, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9/2013, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị chuẩn bị báo cáo theo các nội dung sau:

I. CÁC ĐƠN VỊ BÁO CÁO VIỆC THỰC HIỆN

1. Báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ Bộ trưởng giao tại Thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng tại cuộc họp giao ban công tác tháng 7 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8/2013 của Bộ (Thông báo số 3545/TB-BNN-VP ngày 05 tháng 8 năm 2013);

2. Báo cáo tình hình xây dựng các chương trình, đề án, văn bản quy phạm pháp luật;

3. Các thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Lãnh đạo Bộ giao cho các đơn vị đến tháng 8/2013;

4. Kết quả xử lý văn bản loại A, B theo phần mềm quản lý văn bản đến ngày 20/8/2013 để Văn phòng tổng hợp kết quả báo cáo Bộ.

* Các đơn vị báo cáo các nội dung trên theo phần mềm Báo cáo giao ban tháng của Bộ; đồng thời gửi báo cáo về Văn phòng Bộ (phòng Tổng hợp) danh mục các công việc của đơn vị mình chưa được xử lý do các đơn vị có liên quan khác chưa có ý kiến (báo cáo trước ngày 26/8/2013).

II. CHUẨN BỊ CÁC BÁO CÁO TẠI HỘI NGHỊ GIAO BAN

1. Văn phòng Bộ: Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tại mục I; cải cách hành chính;

2. Vụ Kế hoạch: Báo cáo về tình hình sản xuất của Ngành tháng 8/2013, và nhiệm vụ công tác trọng tâm của Bộ trong tháng 9/2013;

3. Thanh tra Bộ phối hợp với Vụ Tài chính: Báo cáo tình hình thực hiện Luật phòng chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí tháng 8/2013, nhiệm vụ triển khai trong tháng 9/2013;

Vụ Kế hoạch, Thanh tra Bộ in 10 bản báo cáo, đóng dấu treo, đồng thời gửi file báo cáo về Văn phòng Bộ (phòng Tổng hợp, địa chỉ Email: phongtonghop.vpbnn@gmail.com) trước ngày 26/8/2013. Phần trình bày tại buổi giao ban cần ngắn gọn.

5. Các đơn vị khác chuẩn bị ý kiến phát biểu tại cuộc họp, tập trung vào những nhiệm vụ chính thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị, những vấn đề cần tham mưu, đề xuất, kiến nghị Bộ xử lý.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Vụ (để b/c);
- Chánh VP;
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Quốc Tuấn

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3844/BNN-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Trần Quốc Tuấn
Ngày ban hành: 21/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3844/BNN-VP

167

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205009