• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật quy hoạch


Văn bản pháp luật về Khu công nghiệp khu chế xuất và khu kinh tế

 

Công văn 385/TTg-CN năm 2019 điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 385/TTg-CN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 385/TTg-CN
V/v điều chỉnh QHCXD Khu KTCK Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (văn bản số 8491/UBND-QH2 ngày 14 tháng 11 năm 2018), ý kiến các Bộ: Xây dựng (văn bản số 146/BXD-QHKT ngày 24 tháng 01 năm 2019), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1385/BKHĐT-KTDV ngày 06 tháng 3 năm 2019), Giao thông vận tải (văn bản số 2013/BGTVT-KHĐT ngày 06 tháng 3 năm 2019), Văn hóa, Thể thao và Du lịch (văn bản số 671/BVHTTDL-KHTC ngày 26 tháng 02 năm 2019), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 1206/BTNMT-KHTC ngày 18 tháng 3 năm 2019), Công thương (văn bản số 1313/BCT-KH ngày 28 tháng 02 năm 2019), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 1955/BNN-KH ngày 20 tháng 3 năm 2019) và Bộ Quốc phòng (văn bản số 1641/BQP-TM ngày 19 tháng 02 năm 2019) về điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái như ý kiến của Bộ Xây dựng và các cơ quan tại các văn bản nêu trên.

- Giao Bộ Xây dựng xem xét, hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh lập điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh theo đúng các quy định pháp luật hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, GTVT, CT, TN&MT, NN&PTNT, VH, TT&DL, QP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ l
ý TTg,
TGĐ Cổng TT, các Vụ: TH, NN, KGVX;
- Lư
u: VT, CN (2b) Nghĩa (19).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 385/TTg-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 04/04/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 385/TTg-CN

218

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
411009