• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế

 

Công văn 3891/BHXH-BT về cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2017 theo Quyết định 582/QĐ-TTg do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 3891/BHXH-BT
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3891/BHXH-BT
V/v cấp thẻ BHYT năm 2017 theo Quyết định số 582/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, xã khu vực II, xã khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 582/QĐ-TTg); Công văn số 8465/VPCP-KGVX ngày 11/8/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2017 theo Quyết định số 582/QĐ-TTg , để thống nhất tổ chức triển khai thực hiện, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương một số nội dung sau:

1. Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện lập danh sách người tham gia BHYT thuộc đối tượng điều chỉnh theo Quyết định số 582/QĐ-TTg. Thẻ BHYT được cấp có giá trị sử dụng kể từ ngày 01/01/2017, trường hợp đã cấp thẻ BHYT thì thực hiện điều chỉnh thời gian đóng, số tiền đóng BHYT kể từ ngày 01/01/2017 đến thời điểm liền kề với giá trị sử dụng của thẻ BHYT đã cấp.

2. Phối hợp với Sở Tài chính đối chiếu, tổng hợp kinh phí ngân sách nhà nước đóng BHYT của người tham gia BHYT tính theo giá trị sử dụng của thẻ BHYT từ ngày 01/01/2017.

3. Thực hiện thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định cho các trường hợp người tham gia BHYT đã khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian từ ngày 01/01/2017 đến thời điểm được cấp thẻ BHYT.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo kịp thời về BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ: VPCP, Y tế, Tài chính, LĐ-TBXH, UBDT, Tư pháp;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị: CSYT, ST, TCKT, GĐB, GĐN;
- Lưu: VT, BT(03b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đình Liệu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3891/BHXH-BT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Trần Đình Liệu
Ngày ban hành: 05/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3891/BHXH-BT

320

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365060