• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


 

Công văn 3966/NHNN-TTGSNH năm 2015 trả lời kiến nghị trong Báo cáo tháng 4 năm 2015 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 3966/NHNN-TTGSNH
Bản Tiếng Việt

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3966/NHNN-TTGSNH
V/v trả lời kiến nghị trong Báo cáo tháng 4 năm 2015

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Thuận

Về kiến nghị của Chi nhánh tại Báo cáo tháng 4 năm 2015, Ngân hàng Nhà nước trả lời như sau:

Nội dung kiến nghị:

1. Trong quá trình nghiên cứu thực hiện Thông tư 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 quy định về QTDND có một số vướng mắc, đề nghị NHNN hướng dẫn cụ thể các quy định tại Điểm h Khoản 3 Điều 8 để các QTDND thực hiện thống nhất, trong đó, hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp các QTDND có địa bàn hoạt động là các xã liền kề cùng tỉnh nhưng khác huyện và đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư 04/2015/TT-NHNN có được tiếp tục hoạt động trên địa bàn đó hay không?

2. Theo quy định tại Thông tư 06/2007/TT-NHNN về mức vốn góp xác lập tư cách thành viên của QTDND tối thiểu là 50.000 đồng và tại Khoản 4 Điều 28 Thông tư số 04/2015/TT-NHNN quy định mức vốn góp xác lập tư cách thành viên là 300.000 đồng nhưng không quy định nội dung trong điều khoản chuyển tiếp. Như vậy, đối với các thành viên đã góp vốn xác lập tư cách thành viên dưới 300.000 đồng (do thực hiện theo Thông tư 06) thì có phải góp vốn thêm để đảm bảo mức tối thiểu 300.000 đồng hay không? Đề nghị NHNN có hướng dẫn cụ thể để Chi nhánh triển khai thực hiện đúng quy định.

Trả lời:

1.

- Điểm h khoản 3 Điều 8 Thông tư số 04 quy định:

“h) Có tài liệu chứng minh khả năng liên kết cộng đồng tại địa bàn xã liền kề trên cơ sở có sự liên kết về chung lợi ích cộng đồng, điều kiện địa lý, văn hóa, tập quán địa phương, vùng, miền, ngành nghề, các đặc thù khác trên địa bàn”.

Để đảm bảo tính liên kết giữa các thành viên tại địa bàn liền kề, quy định này yêu cầu QTDND cần có văn bản chứng minh tính liên kết cộng đồng trên cơ sở các yếu tố: chung lợi ích cộng đồng, điều kiện địa lý, văn hóa, tập quán địa phương, vùng, miền, ngành nghề, các đặc thù khác trên địa bàn. Ví dụ như tính liên kết về lợi ích cộng đồng là việc hoạt động ngoài địa bàn của QTDND tạo điều kiện hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện đời sống của người dân tại địa bàn đó hoặc việc cho vay của QTDND tại địa bàn xã này giúp người dân đầu tư sản xuất nguyên liệu cung cấp cho xã khác chế biến thành thành phẩm. Hoặc để chứng minh tính liên kết về điều kiện địa lý, các QTDND cần chứng minh việc hoạt động tại xã liền kề là do có sự thay đổi về địa giới hành chính. NHNN chi nhánh cần căn cứ theo các tài liệu do QTDND cung cấp và tình hình kinh tế - xã hội thực tế tại địa phương trên địa bàn quản lý để xem xét cho phép QTDND được hoạt động liên xã.

2.

- Khoản 6 Điều 3 Thông tư số 04 quy định:

“6. Vốn góp xác lập tư cách thành viên là số vốn góp tối thiểu để xác lập tư cách thành viên khi tham gia quỹ tín dụng nhân dân.”

- Khoản 4 Điều 28 Thông tư số 04 quy định:

“4. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành cho đến Đại hội thành viên gần nhất quyết định cụ thể mức vốn góp xác lập tư cách thành viên quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, mức vốn góp xác lập tư cách thành viên là 300.000 đồng.”

Căn cứ theo các quy định nêu trên, vốn góp xác lập tư cách thành viên là số vốn góp được đóng ban đầu khi cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình tham gia làm thành viên QTDND. Do đó, khi cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình đã trở thành thành viên của QTDND và đã góp vốn xác lập tư cách thành viên (theo quy định tại Thông tư 06) trước ngày Thông tư 04 có hiệu lực thi hành thì không phải góp vốn thêm để đảm bảo mức tối thiểu 300.000 đồng.

Vậy Ngân hàng Nhà nước thông báo để Quý Chi nhánh biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng NHNN;
- NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố (để biết);
- Lưu: VP, TTGSNH8.

TL. THỐNG ĐỐC
KT. CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
PHÓ CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
Phạm Huyền Anh

 

Điều 8. Địa bàn hoạt động
...
3. Quỹ tín dụng nhân dân có thể được xem xét chấp thuận hoạt động trên địa bàn liên xã theo quy định tại khoản 2 Điều này nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
...
h) Có tài liệu chứng minh khả năng liên kết cộng đồng tại địa bàn xã liền kề trên cơ sở có sự liên kết về chung lợi ích cộng đồng, điều kiện địa lý, văn hóa, tập quán địa phương, vùng, miền, ngành nghề, các đặc thù khác trên địa bàn;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 8. Địa bàn hoạt động
...
3. Quỹ tín dụng nhân dân có thể được xem xét chấp thuận hoạt động trên địa bàn liên xã theo quy định tại khoản 2 Điều này nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

a) Có tối thiểu 300 thành viên tại thời điểm đề nghị;

b) Có vốn điều lệ tối thiểu gấp 05 lần mức vốn pháp định tại thời điểm đề nghị;

c) Kinh doanh có lãi trong 02 năm liên tiếp trước năm đề nghị;

d) Có cơ cấu tổ chức, bộ máy quản trị, điều hành, kiểm toán nội bộ, hệ thống kiểm soát nội bộ theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng và Thông tư này;

đ) Không vi phạm quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân theo quy định của Ngân hàng Nhà nước trong 12 tháng liên tiếp trước thời điểm đề nghị;

e) Thực hiện phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước trong năm trước thời điểm đề nghị;

g) Có tỷ lệ nợ xấu dưới 3% trong 02 năm liên tiếp trước năm đề nghị;

h) Có tài liệu chứng minh khả năng liên kết cộng đồng tại địa bàn xã liền kề trên cơ sở có sự liên kết về chung lợi ích cộng đồng, điều kiện địa lý, văn hóa, tập quán địa phương, vùng, miền, ngành nghề, các đặc thù khác trên địa bàn;

i) Không thuộc diện quỹ tín dụng nhân dân yếu kém phải thực hiện cơ cấu lại theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước;

k) Tổng mức nhận tiền gửi từ thành viên của quỹ tín dụng nhân dân tối thiểu bằng 60% tổng mức nhận tiền gửi của quỹ tín dụng nhân dân trong 02 năm liên tiếp trước năm đề nghị.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 28. Góp vốn của thành viên
...
4. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành cho đến Đại hội thành viên gần nhất quyết định cụ thể mức vốn góp xác lập tư cách thành viên quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, mức vốn góp xác lập tư cách thành viên là 300.000 đồng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 8. Địa bàn hoạt động
...
3. Quỹ tín dụng nhân dân có thể được xem xét chấp thuận hoạt động trên địa bàn liên xã theo quy định tại khoản 2 Điều này nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
...
h) Có tài liệu chứng minh khả năng liên kết cộng đồng tại địa bàn xã liền kề trên cơ sở có sự liên kết về chung lợi ích cộng đồng, điều kiện địa lý, văn hóa, tập quán địa phương, vùng, miền, ngành nghề, các đặc thù khác trên địa bàn;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
6. Vốn góp xác lập tư cách thành viên là số vốn góp tối thiểu để xác lập tư cách thành viên khi tham gia quỹ tín dụng nhân dân.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 28. Góp vốn của thành viên
...
4. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành cho đến Đại hội thành viên gần nhất quyết định cụ thể mức vốn góp xác lập tư cách thành viên quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, mức vốn góp xác lập tư cách thành viên là 300.000 đồng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3966/NHNN-TTGSNH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước   Người ký: Phạm Huyền Anh
Ngày ban hành: 01/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết

Nội dung trả lời của NHNN tại Công văn 3966/NHNN-TTGSNH như sau:

Để đảm bảo tính liên kết giữa các thành viên tại địa bàn liền kề, quy định tại điểm h khoản 3 Điều 8 Thông tư 04/2015/TT-NHNN yêu cầu QTDND cần có văn bản chứng minh tính liên kết cộng đồng trên cơ sở các yếu tố: chung lợi ích cộng đồng, điều kiện địa lý, văn hóa, tập quán địa phương, vùng, miền, ngành nghề, các đặc thù khác trên địa bàn.

Ví dụ như tính liên kết về lợi ích cộng đồng là việc hoạt động ngoài địa bàn của QTDND tạo điều kiện hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện đời sống của người dân tại địa bàn đó hoặc việc cho vay của QTDND tại địa bàn xã này giúp người dân đầu tư sản xuất nguyên liệu cung cấp cho xã khác chế biến thành thành phẩm.

Hoặc để chứng minh tính liên kết về điều kiện địa lý, các QTDND cần chứng minh việc hoạt động tại xã liền kề là do có sự thay đổi về địa giới hành chính. NHNN chi nhánh cần căn cứ theo các tài liệu do QTDND cung cấp và tình hình kinh tế - xã hội thực tế tại địa phương trên địa bàn quản lý để xem xét cho phép QTDND được hoạt động liên xã.

 

Từ khóa: Công văn 3966/NHNN-TTGSNH
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
297892