• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp

 

Công văn 3980/TCT-DNL năm 2014 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tiền đền bù tài sản cố định trên đất và hỗ trợ di dời do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 3980/TCT-DNL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3980/TCT-DNL
V/v: thuế TNDN đối với tiền đền bù TSCĐ trên đất và hỗ trợ di dời

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi;
- Công ty CP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 905/XDMT-TCKT ngày 16/7/2014 của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung (PVOil Miền Trung) kiến nghị hướng dẫn nộp thuế TNDN đối với khoản tiền đền bù về tài sản cố định trên đất và tiền hỗ trợ di dời sau khi trừ các khoản chi phí liên quan.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 16, Điều 7 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu nhập khác bao gồm các khoản thu nhập sau:

“Tiền đền bù về tài sản cố định trên đất và tiền hỗ trợ di dời sau khi trừ các khoản chi phí liên quan như chi phí di dời (chi phí vận chuyển, lắp đặt), giá trị còn lại của tài sản cố định và các chi phí khác (nếu có). Riêng tiền đền bù về tài sản cố định trên đất và tiền hỗ trợ di dời của các doanh nghiệp di chuyển địa điểm theo quy hoạch của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà giá trị của các khoản hỗ trợ, đền bù sau khi trừ các chi phí liên quan (nếu có) thì phần còn lại doanh nghiệp sử dụng theo quy định của pháp luật có liên quan.”

Ngày 22/12/2010, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị.

Tại Điều 7 và Điều 12 Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg có quy định:

“Điều 7. Bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại vị trí cũ để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời được bồi thường, hỗ trợ về tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

2. Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp không được bồi thường về đất, nếu cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời có dự án đầu tư tại vị trí mới thì được hỗ trợ bằng tiền theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mức hỗ trợ tối đa không quá mức bồi thường về đất bị thu hồi tại vị trí cũ.

3. Tiền bồi thường, hỗ trợ về tài sản gắn liền với đất bị thu hồi được trả trực tiếp cho doanh nghiệp phải di dời để sử dụng theo quy định của pháp luật.

4. Tiền bồi thường, hỗ trợ về tài sản gắn liền với đất bị thu hồi của cơ quan, tổ chức, đơn vị phải di dời và tiền hỗ trợ về đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời được chuyển vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc nhà nước cấp tỉnh (nơi có cơ sở nhà, đất) để sử dụng theo quy định tại Quy chế này.

Điều 12. Sử dụng nguồn vốn thu được từ đất tại vị trí cũ đối với doanh nghiệp phải di dời.

1. Chi trả các chi phí có liên quan gồm:

a) Chi phí đo vẽ nhà, đất;

b) Chi phí xác định giá, thẩm định giá và chi phí tổ chức bán đấu giá;

c) Chi phí di dời theo chế độ quy định gồm:

- Chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt máy móc, thiết bị khi thực hiện di dời và bù đắp thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt;

- Chi phí hỗ trợ để di dời các hộ dân đang ở tại vị trí cũ (nếu có).

d) Chi phí đầu tư vào đất còn lại không có nguồn gốc ngân sách nhà nước gồm:

- Tiền sử dụng đất của thời hạn chưa sử dụng đất trong trường hợp giao đất có thời hạn, tiền thuê đất đã nộp trước cho thời hạn chưa sử dụng đất.

- Chi phí san lấp mặt bằng, chi phí tôn tạo đất.

đ) Các chi phí khác có liên quan.

2. Nguồn vốn thu được từ đất tại vị trí cũ (sau khi trừ các khoản quy định tại khoản 1 Điều này) được sử dụng để hỗ trợ các khoản sau đây:

a) Hỗ trợ ngừng việc, nghỉ việc, ngừng sản xuất kinh doanh, đào tạo nghề theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Quy chế này;

b) Hỗ trợ để thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Quy chế này;

c) Số tiền còn lại sau khi trừ các khoản hỗ trợ quy định tại điểm a và b khoản này được nộp vào ngân sách nhà nước.”

Ngày 09/6/2011, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 81/2011/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số quy định của Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi căn cứ thực tế và điều kiện đáp ứng của Công ty PVOil Miền Trung để hướng dẫn thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi và Công ty CP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ: CS, PC-TCT;
- Lưu: VT, DNL(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ THUẾ DNL
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thủy

 

Điều 7. Bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại vị trí cũ để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời được bồi thường, hỗ trợ về tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

2. Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp không được bồi thường về đất, nếu cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời có dự án đầu tư tại vị trí mới thì được hỗ trợ bằng tiền theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mức hỗ trợ tối đa không quá mức bồi thường về đất bị thu hồi tại vị trí cũ.

3. Tiền bồi thường, hỗ trợ về tài sản gắn liền với đất bị thu hồi được trả trực tiếp cho doanh nghiệp phải di dời để sử dụng theo quy định của pháp luật.

4. Tiền bồi thường, hỗ trợ về tài sản gắn liền với đất bị thu hồi của cơ quan, tổ chức, đơn vị phải di dời và tiền hỗ trợ về đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời được chuyển vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh (nơi có cơ sở nhà, đất) để sử dụng theo quy định tại Quy chế này. Việc quản lý tài khoản tạm giữ được quy định như sau:

a) Bộ, cơ quan trung ương làm chủ tài khoản đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị phải di dời thuộc trung ương quản lý;

b) Bộ Tài chính làm chủ tài khoản đối với doanh nghiệp phải di dời thuộc trung ương quản lý;

c) Sở Tài chính làm chủ tài khoản đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời thuộc địa phương quản lý.

...

Điều 12. Sử dụng nguồn vốn thu được từ đất tại vị trí cũ đối với doanh nghiệp phải di dời

1. Chi trả các chi phí có liên quan gồm:

a) Chi phí đo vẽ nhà, đất;

b) Chi phí xác định giá, thẩm định giá và chi phí tổ chức bán đấu giá;

c) Chi phí di dời theo chế độ quy định gồm:

- Chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt máy móc, thiết bị khi thực hiện di dời và bù đắp thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt;

- Chi phí hỗ trợ để di dời các hộ dân đang ở tại vị trí cũ (nếu có).

d) Chi phí đầu tư vào đất còn lại không có nguồn gốc ngân sách nhà nước gồm:

- Tiền sử dụng đất của thời hạn chưa sử dụng đất trong trường hợp giao đất có thời hạn, tiền thuê đất đã nộp trước cho thời hạn chưa sử dụng đất.

- Chi phí san lấp mặt bằng, chi phí tôn tạo đất.

Các chi phí nêu trên phải có đầy đủ hồ sơ, chứng từ, thực tế chứng minh và được xác định bằng tổng chi phí hợp lý tính thành tiền đầu tư vào đất trừ đi số tiền đã phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh tương ứng với thời gian đã sử dụng đất.

đ) Các chi phí khác có liên quan

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định các khoản chi phí quy định tại các điểm a, b, c, d và đ nêu trên theo đề nghị của doanh nghiệp phải di dời. Riêng chi phí hỗ trợ để di dời các hộ dân đang ở tại vị trí cũ (nếu có) do Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện lập, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt, gửi Sở Tài chính để tổng hợp chung vào các khoản chi trả từ số tiền thu được tại vị trí cũ.

Sở Tài chính thực hiện chi trả các khoản chi phí cho các đối tượng liên quan đối với cơ sở nhà, đất do doanh nghiệp thuộc địa phương quản lý; có văn bản đề nghị chủ tài khoản chuyển tiền chi trả các khoản chi phí cho các đối tượng có liên quan đối với cơ sở nhà, đất do doanh nghiệp thuộc trung ương quản lý.

2. Nguồn vốn thu được từ đất tại vị trí cũ (sau khi trừ các khoản quy định tại khoản 1 Điều này) được sử dụng để hỗ trợ các khoản sau đây:

a) Hỗ trợ ngừng việc, nghỉ việc, ngừng sản xuất kinh doanh, đào tạo nghề theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Quy chế này;

b) Hỗ trợ để thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Quy chế này;

c) Số tiền còn lại sau khi trừ các khoản hỗ trợ quy định tại điểm a và b khoản này được nộp vào ngân sách nhà nước.

3. Thẩm quyền quyết định hỗ trợ:

a) Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định các khoản hỗ trợ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 13 Quy chế này đối với doanh nghiệp phải di dời thuộc trung ương quản lý theo đề nghị của doanh nghiệp phải di dời và ý kiến thống nhất của đại diện chủ sở hữu hoặc Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị (kèm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông); trừ mức hỗ trợ lãi suất để thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới của doanh nghiệp phải di dời.

b) Sở Tài chính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định các khoản hỗ trợ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 13 Quy chế này đối với doanh nghiệp phải di dời thuộc địa phương quản lý theo đề nghị của doanh nghiệp phải di dời và ý kiến thống nhất của đại diện chủ sở hữu hoặc Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị (kèm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông); bao gồm cả mức hỗ trợ lãi suất để thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới của doanh nghiệp thuộc trung ương quản lý.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 7. Thu nhập khác

Thu nhập khác là các khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản thu nhập này không thuộc các ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh ghi trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Thu nhập khác bao gồm các khoản thu nhập sau:

...

16. Tiền đền bù về tài sản cố định trên đất và tiền hỗ trợ di dời sau khi trừ các khoản chi phí liên quan như chi phí di dời (chi phí vận chuyển, lắp đặt), giá trị còn lại của tài sản cố định và các chi phí khác (nếu có). Riêng tiền đền bù về tài sản cố định trên đất và tiền hỗ trợ di dời của các doanh nghiệp di chuyển địa điểm theo quy hoạch của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà giá trị của các khoản hỗ trợ, đền bù sau khi trừ các chi phí liên quan (nếu có) thì phần còn lại doanh nghiệp sử dụng theo quy định của pháp luật có liên quan.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3980/TCT-DNL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Văn Thủy
Ngày ban hành: 15/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3980/TCT-DNL

124

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250425