• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế

 

Công văn 3987/BHXH-THU năm 2015 về lập hồ sơ tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 3987/BHXH-THU
Bản Tiếng Việt

BẢO HIM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI

TP. H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3987/BHXH-THU
V/v lập hồ sơ tham gia BHYT hộ gia đình

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Đại lý thu bảo him y tế trên địa bàn Thành ph.

Thực hiện Quyết định 528/QĐ-BHXH Việt Nam ngày 14/4/2015 của BHXH Việt Nam ban hành Quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và Quyết định 959/QĐ-BHXH Việt Nam ngày 9/9/2015 của BHXH Việt Nam ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn bổ sung một số điểm khi lập hồ sơ tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình như sau:

1. Đối với người đã tham gia BHYT hộ gia đình trước đó, nếu tiếp tục tham gia thì thực hiện cho cá nhân người đó hoặc theo hộ; những người còn lại chưa tham gia hoặc tạm ngừng quá 3 tháng, khi tham gia BHYT thì bắt buộc thực hiện theo hộ gia đình.

2. Dùng mẫu DK01 thay thế mẫu D01-HGĐ. Căn cứ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc giấy tạm trú để kê khai mẫu DK01. Khi kê khai mẫu DK01, hộ gia đình tự khai tự chịu trách nhiệm, các đại lý thu không yêu cầu người dân phải cung cấp các loại bản sao hồ sơ, giấy t có liên quan khác theo đúng hướng dẫn tại Công văn 1860/BHXH-THU ngày 12/6/2015 của BHXH Thành phố.

3. Đề nghị các Đại lý thu BHYT gửi hồ sơ tham gia BHYT hộ gia đình cho cơ quan BHXH bằng hình thức giao dịch điện tử (sử dụng các phần mềm của các nhà cung cấp I-VAN có ký hợp đồng BHXH Việt Nam), việc bố trí kinh phí mua chữ ký số để giao dịch điện tử hoặc phần mềm I-VAN (nếu có) lấy từ nguồn chi thù lao của đại lý.

Đối với các Đại lý thu BHYT thuộc UBND xã, phường có thể sử dụng chữ ký số này để ký hồ sơ giao dịch điện tử với cơ quan BHXH cho các đối tượng khác mà UBND phường, xã đang quản lý như: trẻ em, người lao đng làm việc tại UBND xã, phường...

Đề nghị các Đại lý thu BHYT thực hiện theo hướng dẫn trên đây, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mc kịp thời phản ánh về cơ quan BHXH Thành phố (thông qua phòng Thu) để kịp thời xem xét gii quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc (báo cáo);
- Các phòng chức năng (phối hợp);
- BHXH Quận, huyện (thực hiện);
- Website BHXH T
P;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Thu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3987/BHXH-THU   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Thị Thu
Ngày ban hành: 11/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết

Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn bổ sung một số điểm khi lập hồ sơ tham gia BHYT hộ gia đình như sau:

- Đối với người đã tham gia BHYT hộ gia đình trước đó, nếu tiếp tục tham gia thì thực hiện cho cá nhân người đó hoặc theo hộ; những người còn lại chưa tham gia hoặc tạm ngừng quá 3 tháng, khi tham gia BHYT thì bắt buộc thực hiện theo hộ gia đình.

- Dùng mẫu DK01 thay thế mẫu D01-HGĐ. Căn cứ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc giấy tạm trú để kê khai mẫu DK01. Khi kê khai mẫu DK01, hộ gia đình tự khai tự chịu trách nhiệm, các đại lý thu không yêu cầu người dân phải cung cấp các loại bản sao hồ sơ, giấy tờ có liên quan khác theo đúng hướng dẫn tại Công văn 1860/BHXH-THU ngày 12/6/2015 của BHXH Thành phố.

- Đề nghị các Đại lý thu BHYT gửi hồ sơ tham gia BHYT hộ gia đình cho cơ quan BHXH bằng hình thức giao dịch điện tử (sử dụng các phần mềm của các nhà cung cấp I-VAN có ký hợp đồng BHXH Việt Nam), việc bố trí kinh phí mua chữ ký số để giao dịch điện tử hoặc phần mềm I-VAN (nếu có) lấy từ nguồn chi thù lao của đại lý.

Đối với các Đại lý thu BHYT thuộc UBND xã, phường có thể sử dụng chữ ký số này để ký hồ sơ giao dịch điện tử với cơ quan BHXH cho các đối tượng khác mà UBND phường, xã đang quản lý như: trẻ em, người lao động làm việc tại UBND xã, phường...

Từ khóa: Công văn 3987/BHXH-THU

2.653

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
297650