• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 4012/BNN-ĐMDN năm 2013 về báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 4012/BNN-ĐMDN
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4012/BNN-ĐMDN
V/v báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động SXKD năm 2012

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam
- Các Tổng công ty
- Các Công ty

 

Thực hiện Công văn số 8323/BTC-TCDN ngày 27/6/2013 của Bộ Tài chính về việc báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương thực hiện gửi báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó tập trung phân tích đánh giá, nêu rõ những tồn tại, vướng mắc và kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn và biện pháp khắc phục.

Đề nghị các doanh nghiệp lấy mẫu biểu báo cáo được đăng tải tại mục Thông báo (Phần cv 8323/BTC về việc báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012) trên trang chủ Cộng thông tin điện tử Bộ Tài chính (www.mof.gov.vn)

Báo cáo gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp) theo địa chỉ email: lehaiduc74@yahoo.com trước ngày 8/9/2013./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Hà Công Tuấn (để b/c);
- Lưu VT, ĐMDN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG – TRƯỞNG BAN
BAN ĐỔI MỚI VÀ QLDNNN
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHÓ TRƯỞNG BAN
Lại Hữu Ước

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4012/BNN-ĐMDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Lại Hữu Ước
Ngày ban hành: 03/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4012/BNN-ĐMDN

152

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205879