• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 40651/CT-HTr năm 2015 giải đáp chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền thưởng chi cho tập thể do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 40651/CT-HTr
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40651/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty VTC công nghệ và nội dung s
(Địa chỉ: 23 Lạc Trung, q.Hai Bà Trưng, Hà Nội)
MST: 0100110006-028

Trả li công văn số 148/CV-TCKH ngày 27/5/2015 của Công ty VTC công nghệ và nội dung số hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2013.

+ Tại khoản 1, Điều 2 quy định về người nộp thuế:

“Người nộp thuế thu nhập cá nhân bao gồm cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định này. Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế của người nộp thuế như sau:

a) Đối với cá nhân cư trú, thu nhp chu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh th Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập;”

+ Tại khoản 2, Điều 3 quy đnh thu nhp chu thuế:

“Thu nhập từ tiền lương; tiền công mà người lao động nhn được từ người sử dng lao đng, bao gồm:…

e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán...”

Theo quy định trên, trường hợp Công ty chi tiền thưởng cho tập thể mà không chi cho cá nhân, khoản tiền thưởng cho tập thể này người lao động không nhận được, vì vậy không phải thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty VTC công nghệ và nội dung số được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 2;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr (2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 40651/CT-HTr   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 23/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 40651/CT-HTr

448

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
285657