• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 4075/VPCP-KGVX năm 2014 rà soát, đánh giá thực trạng mạng lưới trường đại học, cao đẳng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4075/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4075/VPCP-KGVX
V/v rà soát, đánh giá thực trạng mạng lưới các trường đại học, cao đẳng

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn s 2621/BGDĐT-KHTC ngày 22 tháng 5 năm 2014 về hồ sơ dự án thành lập Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Trước mắt, hạn chế tối đa việc thành lập, cho phép thành lập thêm các trưng đại học, cao đẳng, trừ những trường đào tạo các ngành công nghệ phục vụ sản xuất và những ngành cần được ưu tiên. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020 chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức rà soát, phân tích, đánh giá toàn diện thực trạng mạng lưới trường đại học, cao đẳng trong cả nước để có đề xuất phù hợp về các giải pháp kiện toàn, củng cố và mở rộng mạng lưới trong thời gian tới.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Th tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, NV;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, TTK HĐGD, các Vụ: TH, PL;
- Lưu: Văn thư, KGVX(3b).QT 29

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4075/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 05/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4075/VPCP-KGVX

173

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
233884