• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

 

Công văn 4150/TCT-CS năm 2017 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng và chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 4150/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4150/TCT-CS
V/v: chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2675/CT-KT ngày 26/6/2017 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh về khấu trừ thuế giá trị gia tăng và chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 1 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 và khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế GTGT quy định: thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất...“.

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính Phủ và khoản 1 Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ về thuế TNDN thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, có đủ hóa đơn, chứng từ và thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật (việc áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2014).

- Tại Điều 6 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP nêu trên quy định:

“Điều 6. Xác định thu nhập tính thuế

1. Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định như sau:

Điều 6. Xác định thu nhập tính thuế

1. Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định như sau:

Thu nhập tính thuế

=

 

Thu nhập chịu thuế

-

Thu nhập được miễn thuế

+

Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định

2. Thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

Thu nhập chịu thuế

=

Doanh thu

-

Chi phí được trừ

+

Các khoản thu nhập khác

Doanh nghiệp có nhiều hoạt động kinh doanh thì thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh là tổng thu nhập của tất cả các hoạt động kinh doanh. Trường hợp nếu có hoạt động kinh doanh bị lỗ thì được bù trừ số lỗ vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động kinh doanh có thu nhập do doanh nghiệp lựa chọn. Phần thu nhập còn lại sau khi bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động kinh doanh còn thu nhập.

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản phải hạch toán riêng để kê khai nộp thuế, không được bù trừ vào thu nhập hoặc lỗ của các hoạt động kinh doanh khác”.

Theo công văn số 2675/CT-KT2 nêu trên của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh và hồ sơ gửi kèm thì Công ty TNHH MTV Hoàng Hạc I được Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh Tây Ninh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 452041000134 ngày 13/8/2009 để thực hiện dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất màng BOPP-HOANGHAC“ tại Lô 131-132, Khu chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Công ty có ký hợp đồng thuê đất và phát sinh khoản chi sử dụng tiện ích, lãi trả chậm tiền thuê đất. Tuy nhiên, Công ty không tiếp tục triển khai dự án và phát sinh khoản thu từ chênh lệch giữa tiền thuê đất đã trả và tiền thuê đất nhận lại do trả lại đất thuê.

Căn cứ các quy định nêu trên, về nguyên tắc doanh nghiệp được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với khoản chi phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT của doanh nghiệp; được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, có đủ hóa đơn chứng từ và thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định. Trường hợp Công ty TNHH MTV Hoàng Hạc I có phát sinh khoản thu do trả lại đất thuê và đã tính thuế TNDN thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với các khoản chi tương ứng theo quy định.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Tây Ninh căn cứ văn bản quy phạm pháp luật về thuế và tình hình thực tế tại đơn vị để hướng dẫn đơn vị áp dụng chính sách thuế TNDN cho phù hợp với thực tế phát sinh và quy định pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế tỉnh Tây Ninh biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (TCT);

- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4150/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 13/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4150/TCT-CS

133

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
366515