• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

Văn bản pháp luật về Cải cách hành chính

 

Công văn 416/LĐTBXH-VP năm 2018 về chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 416/LĐTBXH-VP
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 416/LĐTBXH-VP
V/v chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC cấp bộ

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế; Thanh tra Bộ; Trung tâm Thông tin;
- Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;
- Các Cục: An toàn lao động; Bảo trợ xã hội; Người có công; Phòng, chống tệ nạn xã hội; Quan hệ Lao động và Tiền lương; Quản lý lao động ngoài nước; Trẻ em; Việc làm.

Thực hiện Quyết định của Bộ Nội vụ (Quyết định số 22/QĐ-BNV ngày 05/01/2017 và Quyết định số 2948/QĐ-BNV ngày 28/12/2017) về việc xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ yêu cầu các đơn vị triển khai việc tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC cấp bộ, cụ thể:

1. Các đơn vị được Bộ được giao phụ trách các lĩnh vực CCHC (Vụ Kế hoạch - Tài Chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Trung tâm Thông tin và Thanh tra Bộ) tiến hành việc tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC cấp bộ (Phụ lục 1, 2, 3, 4 và 5 kèm theo), việc đánh giá, chấm điểm về từng tiêu chí, tiêu chí thành phần đề nghị chỉ rõ căn cứ và cung cấp đầy đủ các tài liệu có liên quan làm chứng cứ chứng minh đối với từng điểm số tự chấm.

2. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và các Cục cung cấp các tài liệu, thông tin, số liệu sau đây phục vụ cho việc chấm điểm:

- Thống kê số lượng TTHC có phát sinh hồ sơ đã thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Kết quả việc thực hiện Quyết định số 1749/QĐ-LĐTBXH ngày 21/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; việc kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ đã giao cho địa phương thực hiện theo Quyết định số 1749/QĐ-LĐTBXH .

3. Các đơn vị cung cấp các tài liệu, thông tin có liên quan đến công tác tuyên truyền về CCHC (các hội nghị, tập huấn, tọa đàm có liên quan đến CCHC; đăng tải thông tin về CCHC trên các website, phát thanh, truyền hình; các đường link tới tin, bài, hình ảnh) và các sáng kiến, giải pháp mới đã áp dụng trong việc tổ chức thực hiện công tác CCHC (nếu có).

Bản tự đánh giá, chấm điểm, tài liệu kiểm chứng và các tài liệu cung cấp của đơn vị gửi về Bộ (qua Văn phòng Bộ) chậm nhất ngày 06/02/2018 (đồng thời gửi bản điện tử vào hộp thư caicachhanhchinh@molisa.gov.vn) để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị đơn vị liên hệ với Văn phòng Bộ (Phòng CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính, điện thoại: 024.39378074) để trao đổi thông tin kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, CCHC.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Bá Hoan

 

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 416/LĐTBXH-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Nguyễn Bá Hoan
Ngày ban hành: 25/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 416/LĐTBXH-VP

197

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374158