• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 4212/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2014 do Bộ Tư pháp ban hành

Tải về Công văn 4212/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4212/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
V/v báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2014.

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012 (Luật XLVPHC) và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC về việc lập báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng và hàng năm, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Uỷ ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương lập báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2014 thuộc phạm vi trách nhiệm của mình gửi Bộ Tư pháp theo quy định của Luật XLVPHC và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP nêu trên.

Để góp phần nâng cao chất lượng Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2014, Bộ Tư pháp đã xây dựng Mẫu Đề cương Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và 05 biểu mẫu cung cấp thông tin, số liệu để sử dụng tạm thời cho việc lập báo cáo năm 2014 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gửi kèm theo Công văn này). Căn cứ các tài liệu gửi kèm theo Công văn , Bộ Tư pháp đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu các tài liệu được cung cấp, kịp thời lập báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của địa phương mình chính xác, cập nhật đầy đủ các nội dung quy định tại Điều 25 của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP để bảo đảm chất lượng của báo cáo và trình UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, ký ban hành, gửi về Bộ Tư pháp đúng thời gian quy định.

Thời điểm lấy số liệu báo cáo của năm 2014 từ ngày 01/10/2013 đến ngày 30/9/2014.

Báo cáo của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 25/10/2014 để Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Chính phủ theo đúng quy định.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng BTP (để biết);
- Lưu: VT, Cục QLXLVPHC&TDTHPL(2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thuý Hiền

 

Điều 25. Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

1. Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính bao gồm báo cáo về tình hình xử phạt vi phạm hành chính và báo cáo về tình hình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, được thực hiện định kỳ 06 tháng và hàng năm.

2. Báo cáo về tình hình xử phạt vi phạm hành chính bao gồm các nội dung sau đây:

a) Nhận xét, đánh giá chung về tình hình vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính ở địa phương, lĩnh vực;

b) Số vụ vi phạm bị phát hiện, xử lý; đối tượng vi phạm; việc áp dụng các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính; các loại hành vi vi phạm phổ biến;

c) Kết quả thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Tổng số tiền phạt thu được; số lượng tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu; số giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tước quyền sử dụng có thời hạn; số vụ bị đình chỉ hoạt động có thời hạn; số lượng quyết định xử phạt chưa được thi hành; số quyết định hoãn, giảm, miễn thi hành phạt tiền; số vụ bị cưỡng chế thi hành; số vụ bị khiếu nại, khởi kiện;

d) Việc thực hiện biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính nhắc nhở đối với người chưa thành niên vi phạm;

đ) Số hồ sơ có dấu hiệu tội phạm được chuyển để truy cứu trách nhiệm hình sự;

e) Khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện pháp luật xử phạt vi phạm hành chính; kiến nghị, đề xuất.

3. Báo cáo tình hình áp dụng biện pháp xử lý hành chính bao gồm các nội dung sau đây:

a) Nhận xét, đánh giá chung về tình hình áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại địa phương; số vụ bị khiếu nại, khởi kiện;

b) Số lượng đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và số lượng hồ sơ đề nghị Tòa án áp dụng các biện pháp xử lý hành chính;

c) Số trường hợp áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình đối với người chưa thành niên;

d) Tình hình tổ chức thi hành các quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính do Tòa án quyết định; số lượng hoãn, miễn chấp hành quyết định và tình hình quản lý người được hoãn, được tạm đình chỉ chấp hành quyết định theo quy định tại Điều 113 Luật xử lý vi phạm hành chính;

đ) Số lượng đối tượng đang chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc; giảm thời hạn; tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại; không xác định được nơi cư trú thuộc trường hợp tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại chuyển về cơ sở y tế để điều trị;

e) Số lượng đối tượng đang chấp hành tại cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; số lượng giảm thời hạn; tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại; số lượng đối tượng không xác định được nơi cư trú thuộc trường hợp tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại chuyển về cơ sở y tế để điều trị;

g) Số lượng đối tượng không xác định được nơi cư trú là người chưa thành niên hoặc người ốm yếu, không còn khả năng lao động được đưa về cơ sở bảo trợ xã hội;

h) Khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị.

4. Thời điểm lấy số liệu đối với báo cáo định kỳ 06 tháng tính từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến ngày 31 tháng 3 năm sau; đối với báo cáo hàng năm, từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến ngày 30 tháng 9 năm sau.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4212/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Nguyễn Thúy Hiền
Ngày ban hành: 06/10/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4212/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL

236

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258679