• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Công văn 4303/BGDĐT-KTKĐCLGD năm 2015 về tuyển sinh Đại học, Cao Đẳng trong các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 4303/BGDĐT-KTKĐCLGD
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4303/BGDĐT-KTKĐCLGD
V/v tuyển sinh ĐH, CĐ trong các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các đại học, học viện;
-
Các trường đại học, cao đẳng;
-
Các sở giáo dục và đào tạo.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh đăng ký xét tuyển (ĐKXT) trong các đợt xét tuyển bổ sung; tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân và các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng (sau đây gọi tắt là các trường); tiếp theo Công văn số 4277/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 21/8/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) lưu ý các thí sinh, các sở GDĐT và các trường thực hiện một số nội dung sau:

1. Hướng dẫn chung: Điều chỉnh thời gian ĐKXT và thời gian công bố kết quả trúng tuyển đối với các đợt xét tuyển tiếp theo như sau:

a) Đợt 2: Các trường (ĐH và CĐ) nhận ĐKXT từ ngày 26/8 đến ngày 7/9/2015; Công bố kết quả trúng tuyển trước 10/9/2015.

b) Đợt 3: Các trường (ĐH và CĐ) nhận ĐKXT từ ngày 11/9 đến ngày 21/9/2015; Công bố kết quả trúng tuyển trước 24/9/2015.

c) Đợt 4: Các trường (ĐH và CĐ) chưa tuyển đủ chỉ tiêu chủ động công bố thời gian nhận ĐKXT từ ngày 25/9 đến ngày 15/10/2015 và công bố kết quả trúng tuyển trước 19/10/2015. Tuyển sinh ĐH kết thúc ngày 20/10/2015.

Từ ngày 20/10/2015, các trường CĐ chưa tuyển đủ chỉ tiêu, chủ động công bố thời gian nhận ĐKXT và công bố kết quả trúng tuyển trước 20/11/2015. Tuyển sinh CĐ kết thúc ngày 21/11/2015.

2. Đối với thí sinh:

a) Theo Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành, tiếp thu các ý kiến đóng góp, trong các đợt xét tuyển bổ sung, sau khi đã ĐKXT vào trường, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng và không được rút hồ sơ để chuyển sang trường khác.

b) Thí sinh sử dụng số mã vạch của mỗi Giấy chứng nhận kết quả thi để ĐKXT vào một trường duy nhất; gửi Phiếu ĐKXT (theo mẫu 1) theo một trong các phương thức sau:

- Nộp tại sở GDĐT hoặc trường THPT do sở GDĐT quy định.

- Qua đường bưu điện bằng hình thức chuyển phát nhanh.

- Nộp trực tiếp tại trường.

(ĐKXT qua đường bưu điện và nộp trực tiếp tại trường cần kèm theo bản photo Giấy chứng nhận kết quả thi)

Thí sinh có thể sử dụng tối đa 3 phiếu để đăng ký vào 3 trường khác nhau trong mỗi đợt xét tuyển, theo phương thức trên.

c) Khi trúng tuyển, thí sinh mang theo Giấy chứng nhận kết quả thi để làm thủ tục nhập học tại trường.

3. Đối với các sở GDĐT:

a) Trong thời gian quy định đối với mỗi đợt ĐKXT tại Mục 1 Công văn này, các sở GDĐT tổ chức tiếp nhận ĐKXT của thí sinh; chuyển dữ liệu ĐKXT của thí sinh cho các trường ĐH, CĐ; cuối mỗi đợt xét tuyển gửi danh sách thí sinh (theo mẫu 2) về Bộ qua hộp thư ts2015@moet.edu.vn;

b) Lưu giữ Phiếu ĐKXT của thí sinh.

4. Đối vi các trường ĐH, CĐ:

a) Nhanh chóng công bố trước ngày 25/8/2015: (i) danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1, (ii) số chỉ tiêu còn lại để xét tuyển các đợt bổ sung và điểm xét tuyển của từng ngành (nhóm ngành), các quy định đối với xét tuyển bổ sung.

b) Thông tin rộng rãi trên trang thông tin điện tử của trường cho thí sinh và phụ huynh biết:

- Các nội dung theo Mục 1 và Mục 2 của Công văn này;

- Cập nhật đầy đủ thông tin ĐKXT theo quy định của Quy chế tuyển sinh năm 2015.

c) Tổ chức xét tuyển, công bố kết quả trúng tuyển trên trang thông tin điện tử của trường và gửi giấy báo trúng tuyển cho thí sinh.

d) Kết thúc mỗi đợt xét tuyển, gửi lên hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh của Bộ GDĐT điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở GDĐT, các trường ĐH, CĐ thông báo rộng rãi và tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này./.

Thí sinh, các trường và sở GDĐT cần giải đáp những thông tin liên quan đến xét tuyển b sung có thể liên hệ với Bộ phận trực tuyển sinh năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo qua địa chỉ email thi-ts@moet.edu.vn hoặc qua số điện thoại 04.36231138 - 0436230816 - 04.36231137 trong giờ hành chính của các ngày làm việc.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưởng (để b/c);
-
Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);
-
Các Vụ: GDĐH, GDCN, GDTrH, VP Bộ (để p/hợp);
-
Website Bộ GDĐT, Báo GDTĐ;
-
Lưu: VT, Cục KTKĐCLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4303/BGDĐT-KTKĐCLGD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Bùi Văn Ga
Ngày ban hành: 24/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết

Ngày 24/08/2015, Bộ GDĐT đã ban hành Công văn 4303/BGDĐT-KTKĐCLGD 2015 về tuyển sinh Đại học, Cao Đẳng trong các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

Cụ thể, Bộ GDĐT lưu ý các thí sinh, các sở GDĐT và các trường thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, Bộ GDĐT đã tiến hành điều chỉnh thời gian ĐKXT và thời gian công bố kết quả trúng tuyển đối với các đợt xét tuyển tiếp theo như sau:

- Đợt 2: Các trường nhận ĐKXT từ ngày 26/8 đến ngày 7/9/2015; Công bố kết quả trúng tuyển trước 10/9/2015.

- Đợt 3: Các trường nhận ĐKXT từ ngày 11/9 đến ngày 21/9/2015; Công bố kết quả trúng tuyển trước 24/9/2015.

- Đợt 4: Các trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu chủ động công bố thời gian nhận ĐKXT từ ngày 25/9 đến ngày 15/10/2015 và công bố kết quả trúng tuyển trước 19/10/2015. Tuyển sinh ĐH kết thúc ngày 20/10/2015.

Từ ngày 20/10/2015, các trường CĐ chưa tuyển đủ chỉ tiêu, chủ động công bố thời gian nhận ĐKXT và công bố kết quả trúng tuyển trước 20/11/2015. Tuyển sinh CĐ kết thúc ngày 21/11/2015.

Thứ hai, Bộ GDĐT có các lưu ý sau đối với thí sinh:

- Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng và không được rút hồ sơ để chuyển sang trường khác.

- Thí sinh sử dụng số mã vạch của mỗi Giấy chứng nhận kết quả thi để ĐKXT vào một trường duy nhất.

Thí sinh có thể sử dụng tối đa 3 phiếu để đăng ký vào 3 trường khác nhau trong mỗi đợt xét tuyển.

- Khi trúng tuyển, thí sinh mang theo Giấy chứng nhận kết quả thi để làm thủ tục nhập học tại trường.

Thứ ba, đối với các sở GDĐT:

- Trong thời gian quy định đối với mỗi đợt ĐKXT, các sở GDĐT tổ chức tiếp nhận ĐKXT của thí sinh; chuyển dữ liệu ĐKXT của thí sinh cho các trường ĐH, CĐ; cuối mỗi đợt xét tuyển gửi danh sách thí sinh về Bộ qua hộp thư ts2015@moet.edu.vn.

- Lưu giữ Phiếu ĐKXT của thí sinh.

Thứ tư, đối với các trường ĐH, CĐ:

- Các trường cần nhanh chóng công bố trước ngày 25/8/2015 2 nội dung sau: (1) danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1, (2) số chỉ tiêu còn lại để xét tuyển các đợt bổ sung và điểm xét tuyển của từng ngành, các quy định đối với xét tuyển bổ sung.

- Tổ chức xét tuyển, công bố kết quả trúng tuyển trên trang thông tin điện tử của trường và gửi giấy báo trúng tuyển cho thí sinh.

- Kết thúc mỗi đợt xét tuyển, gửi lên hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh của Bộ GDĐT điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển.

Đồng thời, các trường cần phải thông tin rộng rãi trên trang thông tin điện tử của trường cho thí sinh và phụ huynh biết các nội dung về đợt xét tuển và nội dung thí sinh cần lưu ý cũng như cập nhật đầy đủ thông tin ĐKXT theo quy định của Quy chế tuyển sinh năm 2015.

Từ khóa: Công văn 4303/BGDĐT-KTKĐCLGD

375

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
287670