• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Đấu giá tài sản

 

Công văn 4345/VPCP-V.I năm 2018 về phản ánh của Tạp chí Mặt trận về đấu giá đất tại tỉnh Hải Dương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4345/VPCP-V.I
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4345/VPCP-V.I
V/v phản ánh của Tạp chí Mặt trận về đấu giá đất tại tỉnh Hải Dương

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

Tạp chí Mặt trận có Văn bản số 72/CV-TCMT ngày 19 tháng 4 năm 2018 gửi Thủ tướng Chính phủ phản ánh việc Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức đấu giá quyền sử dụng khu đất 17000 m2 nằm trong quy hoạch Khu hành chính tập trung (văn bản, tài liệu sao gửi kèm theo).

Thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Văn phòng Chính phủ chuyển nội dung phản ánh của Tạp chí Mặt trận đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đ kiểm tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 6 năm 2018./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TTgTT Trương Hòa Bình (để b/c);
- Tạp chí Mặt trận: số 59 Tràng Thi, Hà Nội;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Duy Hưng,
Cục KSTT, Cổng TTĐT.;
- Lưu: VT, V.I(3)
TS

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4345/VPCP-V.I   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Duy Hưng
Ngày ban hành: 11/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Thông tin báo chí, xuất bản   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4345/VPCP-V.I

368

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381714