• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao

Văn bản pháp luật về Chế độ báo cáo thống kê

 

Công văn 4349/BVHTTDL-TV năm 2016 phối hợp triển khai chế độ báo cáo thống kê đối với thư viện trong cơ sở giáo dục do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Tải về Công văn 4349/BVHTTDL-TV
Bản Tiếng Việt

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4349/BVHTTDL-TV
V/v phối hợp triển khai chế độ báo cáo thống kê đối với thư viện trong các cơ sở giáo dục

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Theo quy định tại Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, thông tin, s liệu về thư viện trong các cơ sở giáo dục là một nội dung trong chế độ báo cáo thống kê hàng năm áp dụng đối với bộ, ngành. Những năm qua, chế độ báo cáo này chưa được triển khai toàn diện, số liệu tách rời riêng lẻ, chưa chính xác do hệ thống báo cáo chưa đồng bộ, công tác thống kê chưa được quan tâm, hơn nữa việc báo cáo được giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổng hợp trong khi đối tượng báo cáo thống kê là các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo và trong hệ thống báo cáo thống kê của ngành giáo dục và đào tạo cũng chưa có nội dung này.

Để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả thiết thực của văn bản khi ban hành, căn cứ Chương trình phối hợp công tác số 122/CTPH-BVHTTDL-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2016, Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch gửi hồ sơ và trân trọng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo:

1. Hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với thư viện trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (không bao gồm giáo dục mầm non và giáo dục nghề nghiệp). (Bản phụ lục và các Biu mu s 01, 02, 03 kèm theo).

2. Trong khi chờ các văn bản hướng dẫn, vào ngày 15 tháng 01 hằng năm Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cung cấp thông tin báo cáo thống kê theo Biểu mẫu s 03.N/BCB-VHTTDL gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp theo quy định tại Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; triển khai các biểu mẫu báo cáo cơ sở (01/CS) và báo cáo tổng hợp (02/TH) tới các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ.

Để công tác phối hợp đạt được kết quả thiết thực và hỗ trợ có hiệu quả Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Vụ Thư viện làm đầu mối phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện, tiếp nhận các ý kiến, khó khăn vướng mắc báo cáo lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét thống nhất cách giải quyết.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào to phối hp triển khai thực hiện góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thư viện trong các cơ sở giáo dục và xây dựng cơ sở dữ liu thông tin, thống kê về hoạt động của hệ thống thư viện Việt Nam./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ (để báo cáo);
- Thứ tr
ưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Sở VHTTDL, Sở VHTT; Sở GDĐT;

- Lưu: VT, TV, TS.15

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4349/BVHTTDL-TV   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch   Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành: 27/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4349/BVHTTDL-TV

264

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328265