• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế

 

Công văn 4450/BHXH-CSYT năm 2016 triển khai Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 4450/BHXH-CSYT
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4450/BHXH-CSYT
V/v triển khai Hệ thng thông tin giám định bảo hiểm y tế

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bảo him xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo him xã hội Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân;
- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;
- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam.
(Sau đây gọi chung là BHXH các tỉnh)

 

Thời gian qua, BHXH các tỉnh đã tích cực phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) chuẩn hóa danh mục dịch vụ y tế, kết nối, liên thông dữ liệu phục vụ quản lý khám, chữa bệnh và thanh toán BHYT. Hiện tại, BHXH các tỉnh cơ bản đã hoàn thành chuẩn hóa danh mục dịch vụ y tế tại tỉnh và tại cơ sở khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, tại một số tỉnh việc kết nối liên thông dữ liệu đạt thấp, nhiều cơ sở khám, chữa bệnh chưa thực hiện việc gửi dữ liệu lên Cng tiếp nhận của Hệ thống thông tin giám định BHYT ngay khi người bệnh ra viện, dữ liệu điện tử gửi giám định chỉ đạt khoảng 70% số hồ sơ thực tế. Để đảm bảo hiệu quả công tác quản lý khám, chữa bệnh và thanh toán BHYT qua Hệ thống thông tin giám định BHYT, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh thực hiện ngay các nội dung sau:

1. Hằng ngày, kết xuất từ Hệ thống thông tin giám định BHYT các báo cáo thống kê tình hình liên thông dữ liệu, danh sách cơ sở khám, chữa bệnh không gửi dữ liệu lên Cổng tiếp nhận, gửi Sở Y tế và cơ sở khám, chữa bệnh BHYT; thường xuyên báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT nghiêm túc thực hiện việc kết nối liên thông dữ liệu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tin học hóa trong khám, chữa bệnh BHYT theo Thông báo số 152/TB-VPCP ngày 24/6/2016 của Văn phòng Chính phủ.

2. Yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh cập nhật danh mục dịch vụ y tế đã chun hóa theo danh mục dùng chung vào phn mm qun lý khám, chữa bệnh của đơn vị, kết xuất đầy đủ dữ liệu đề nghị thanh toán BHYT từ quý 3/2016 gửi cơ quan BHXH theo hướng dẫn tại Công văn s2723/BHXH-CSYT ngày 21/7/2016 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn gửi dữ liệu điện tử đến Hệ thống thông tin giám định BHYT. Dữ liệu điện tử hồ sơ chi tiết, hồ sơ tổng hợp gửi qua Hệ thống thông tin giám định BHYT phải trùng khớp với sliệu tại Bảng tổng hợp đề nghị thanh toán BHYT (mẫu 79a,80a-HD ban hành kèm theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính) và là cơ sở đgiám định, tạm ứng, thanh quyết toán BHYT.

3. Thực hiện việc giám định, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT trên Phn mềm giám định BHYT theo lộ trình như sau:

- Áp dụng với tối thiu 30% cơ sở khám, cha bệnh BHYT ở tất cả các tuyến trên địa bàn tỉnh đối với hồ sơ đề nghị thanh toán trong quý 4/2016, so sánh với phương pháp giám định đang thực hiện để đánh giá, rút kinh nghiệm.

- Áp dụng ở tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT đối với hồ sơ đề nghị thanh toán BHYT từ quý I/2017.

4. BHXH các tỉnh chưa hoàn thành việc giám định danh mục dịch vụ y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT phải hoàn thành trước ngày 10/11/2016.

Giám đốc BHXH tỉnh chịu trách nhiệm về kết quả, tiến độ thực hiện và là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 của đơn vị. Yêu cầu Bảo him xã hội các tỉnh khn trương thực hiện, báo cáo kết quả giám định quý 4/2016 trên Phần mềm giám định BHYT về BHXH Việt Nam trước ngày 10/01/2017./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Y tế;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Sở Y t
ế các tỉnh, TP trực thuộc trung ương (đphối hợp chỉ đạo);
- Các đơn vị: CNTT, DAĐTXD, TĐKT;
- Lưu: VT, CSYT (2 b
ản).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lương Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4450/BHXH-CSYT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Phạm Lương Sơn
Ngày ban hành: 07/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4450/BHXH-CSYT

849

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330078