• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức

 

Công văn 446/TANDTC-TCCB về tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh năm 2020 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Tải về Công văn 446/TANDTC-TCCB
Bản Tiếng Việt

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 446/TANDTC-TCCB
V/v tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh năm 2020

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao;
- Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao;
- Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Thông báo số 09-TB/CĐTBDCB ngày 09/6/2020 của Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ-Ban Tổ chức Trung ương về việc tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh ở trong nước năm 2020.

Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, chỉ tiêu, lộ trình, thời gian, địa điểm học tập và kinh phí đào tạo cụ thể các ứng viên xem tại Thông báo số 09-TB/CĐTBDCB ngày 09/6/2020 được gửi kèm Công văn này.

Đề nghị Thủ trưởng đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thông báo cho công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia đăng ký dự tuyển.

Đơn vị có công chức đăng ký dự tuyển gửi Công văn cử công chức và lý lịch trích ngang kèm theo Hồ sơ đăng ký (theo hướng dẫn tại Mục 7, Thông báo số 09-TB/CĐTBDCB ngày 09/6/2020) gửi về Vụ Tổ chức-Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao trước ngày 25/6/2020 để báo cáo lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định.

(Ngoài hồ sơ bản cứng, đề nghị gửi file mềm lý lịch trích ngang của công chức vào Email: daotaotoaan@gmail.com)./.

 


Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Cổng Thông tin điện tử (để đăng thông báo);
- Lưu: Vụ TCCB.

TL. CHÁNH ÁN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC-CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG




Đào Tú Hoa

 

BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG
CỤC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 09-TB/CĐTBDCB

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2020

 

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH CÁN BỘ ĐI BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH NĂM 2020

Kính gửi:

- Vụ (Ban) tổ chức cán bộ các bộ, ban, ngành, đoàn thể TW
- Ban Tổ chức các tỉnh, thành ủy trực thuộc TW

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020; nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ tiếng Anh cho đội ngũ cán bộ để có thể làm việc độc lập trong môi trường quốc tế, đáp ứng mục tiêu đề ra theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương, Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tổ chức khóa bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh trong nước năm 2020, cụ thể như sau:

1. Đối tượng

- Cán bộ, công chức, viên chức: (1) là lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên; (2) là chuyên viên chính và tương đương trở lên; (3) được quy hoạch lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên.

- Sỹ quan trong lực lượng vũ trang (đối tượng cụ thể do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quy định).

2. Tiêu chuẩn và điều kiện

- Về độ tuổi:

+ Dưới 40 tuổi đối với cán bộ quy hoạch cấp phòng và tương đương.

+ Dưới 45 tuổi đối với: (1) chuyên viên chính và tương đương trở lên; (2) cán bộ cấp phòng và tương đương trở lên; (3) cán bộ quy hoạch cấp vụ, cấp sở và tương đương trở lên.

+ Dưới 50 tuổi đối với cán bộ lãnh đạo cấp vụ, sở và tương đương trở lên

- Có đủ 03 năm công tác trở lên tính từ ngày vào biên chế.

- Đảm bảo đủ sức khỏe để tham gia khóa học

- Trình độ tiếng Anh: Có trình độ tiếng Anh tương đương từ IELTS 4.0-5.0 (phải tham gia kiểm tra trình độ đầu vào bắt buộc).

- Các học viên đã tham gia khóa bồi dưỡng nâng cao tiếng Anh của Đề án 165 không thuộc đối tượng dự tuyển chương trình này.

Sau khi kiểm tra trình độ đầu vào, ứng viên có trình độ tương đương IELTS 4.0-5.0 được xét tham gia khóa bồi dưỡng tiếng Anh ở trong nước.

3. Chỉ tiêu

- Số lượng: Tối đa 200 người

- Chỉ tiêu: Không giới hạn chỉ tiêu đăng ký đối với các địa phương, đơn vị.

4. Lộ trình học tập và kỷ luật trong học tập

4.1. Lộ trình học tập

- Kiểm tra trình độ đầu vào: dự kiến trong tuần thứ 3 của tháng 7/2020.

- Thời gian học: dự kiến khai giảng vào tháng 8/2020.

- Khóa bồi dưỡng dự kiến kéo dài trong 5 tháng, học trong giờ hành chính và toàn thời gian. Hằng ngày, học viên phải tham gia học trên lớp cùng giáo viên khoảng 4-5 tiếng và tự học ở thư viện hoặc học trên ứng dụng phần mềm tối thiểu 2 tiếng (bắt buộc). Sau khi kết thúc khóa học, học viên phải tham gia kỳ thi IELTS. Yêu cầu đầu ra tối thiểu là IELTS 5.5. Trường hợp học viên thi lần đầu chưa đạt được mức yêu cầu đầu ra tối thiểu sẽ phải tự ôn luyện, thi lại và nộp chứng chỉ IELTS tối thiểu 5.5 trong vòng 03 tháng sau khi khóa học kết thúc. Nếu học viên không đạt được IELTS 5.5 sẽ phải bồi hoàn kinh phí bồi dưỡng tiếng Anh.

4.2. Kỷ luật trong học tập

Cơ sở đào tạo sẽ thực hiện điểm danh từng buổi học, hằng tháng thông báo chi tiết điểm danh đến Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Nếu học viên nghỉ học quá 20% tiết học, Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ sẽ gửi văn bản thông báo đến cơ quan chủ quản, nếu học viên nghỉ quá 30% tiết học sẽ không được tiếp tục tham gia khóa học và phải bồi hoàn kinh phí. Trong trường hợp ốm đau hoặc lý do đặc biệt khác sẽ được xem xét giải quyết.

5. Địa điểm tổ chức khóa học và cơ sở đào tạo

- Cơ sở đào tạo: Trung tâm Anh ngữ ACET (thuộc IDP)

- Địa điểm tổ chức khóa học:

+ Tại Hà Nội: Đối với những cán bộ công tác tại địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương từ Thừa Thiên Huế trở ra. Học tại địa điểm của cơ sở đào tạo.

+ Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Đối với những cán bộ công tác tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương từ Đà Nẵng trở vào. Học tại địa điểm của cơ sở đào tạo.

6. Kinh phí

- Học viên tự túc chỗ ăn ở.

- Đề án chi trả phí đào tạo; hỗ trợ cán bộ đi học theo Thông tư số 141/2009/TT-BTC ngày 13/7/2009 của Bộ Tài chính (mỗi cán bộ là 750.000đ/tháng); hỗ trợ tiền ở với mức khoán chi là 1.800.000đ/người/tháng (đối với cán bộ ngoại tỉnh phải thuê chỗ ở).

- Cơ quan quản lý cán bộ chi trả phí đi lại và các khoản khác.

7. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Công văn cử cán bộ đi học của Ban Tổ chức các tỉnh, thành ủy; Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ của bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương (kèm lý lịch trích ngang theo mẫu);

- Bản photo văn bản quy hoạch (đối với các đồng chí quy hoạch cấp phòng và tương đương hoặc cấp vụ, cấp sở và tương đương);

- Đơn xin đi học nâng cao trình độ ngoại ngữ của cán bộ (ghi rõ sđt, email, nơi ở hiện nay);

- 02 bản khai lý lịch cán bộ theo mẫu 2c (dán ảnh 4x6, đóng dấu giáp lai, có xác nhận của cấp có thẩm quyền); photo chứng minh thư nhân dân;

- Chứng chỉ tiếng Anh photo còn thời hạn (nếu có);

- Bản cam kết có xác nhận của cơ quan quản lý (theo mẫu).

Hồ sơ gửi về Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trước ngày 5/7/2020 (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ: Văn phòng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, số 59 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 080-48482, 080-43655; đ/c Xuân: 0982411287 (Ngoài hồ sơ bản cứng, đề nghị các đơn vị gửi file mềm hồ sơ gồm công văn và danh sách trích ngang của cán bộ vào địa chỉ email: tuyensinh165@gmail.com).

 


Nơi nhận:
- Như trên,
- Đ/c Quản Minh Cường, PTB (để b/c),
- Lãnh đạo Cục,
- Lưu Văn phòng Cục.

K/T CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Trần Trung Vinh

 

DANH SÁCH

CÁN BỘ ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO TIẾNG ANH NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Công văn số ………………… ngày ………… của ……………)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức danh quy hoạch (nếu có)

Mã ngạch

Ngày vào Đảng

Trình độ tiếng Anh (Chứng chỉ nếu có)

Số điện thoại

Địa chỉ email

Dự bị

Chính thức

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN CAM KẾT

THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM, NGHĨA VỤ HỌC TẬP

Kính gửi:

- Ban Chỉ đạo Đề án 165
- Lãnh đạo cơ quan

Tên tôi là: ..........................................................................................................................

Sinh ngày: ............................................................  Số CMND hoặc hộ chiếu ....................

Nơi ở hiện tại: ...................................................................................................................

Số điện thoại: ...................................................................................................................

Địa chỉ email: ....................................................................................................................

Chức vụ, đơn vị công tác: .................................................................................................

Được cử tham gia khóa bồi dưỡng nâng cao tiếng Anh theo Đề án 165. Tôi xin cam kết như sau :

1. Khi có công văn của cơ quan quản lý cử cán bộ tham gia khóa học, tôi xin cam kết chấp hành nghiêm chỉnh nghĩa vụ học tập. Khi có Quyết định của Ban Chỉ đạo Đề án, không rút tên hoặc hoãn việc tham gia chương trình học.

2. Chấp hành nghiêm túc Quy định của Đề án và của cơ sở đào tạo. Tích cực học tập, nghiên cứu để hoàn thành chương trình bồi dưỡng đúng thời hạn theo Quyết định của Ban Chỉ đạo Đề án 165 (Cụ thể: Sau khi kết thúc khóa học, Yêu cầu đầu ra tối thiểu là IELTS 5.5. Trường hợp thi lần đầu chưa đạt được mức IELTS 5.5 sẽ phải tự ôn luyện, thi lại và nộp chứng chỉ IELTS đạt yêu cầu trong vòng 03 tháng sau khi khóa học kết thúc. Nếu không đạt được IELTS 5.5 sẽ phải bồi hoàn kinh phí bồi dưỡng tiếng Anh).

3. Tuân thủ mọi quy định hiện hành của Nhà nước, của Đề án 165, của cơ quan khi được cử đi học.

4. Nếu không thực hiện đúng các điều đã cam kết trên, tôi xin bồi hoàn toàn bộ chi phí đào tạo theo các quy định hiện hành của Nhà nước và chịu xử lý kỷ luật theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của đơn vị.

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ CÁN BỘ
(Ký và đóng dấu)

NGƯỜI CAM KẾT
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 446/TANDTC-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao   Người ký: Đào Tú Hoa
Ngày ban hành: 17/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 446/TANDTC-TCCB

420

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446230