• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Công văn 4539/VPCP-QHĐP năm 2018 về kiến nghị của Tỉnh ủy Long An do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4539/VPCP-QHĐP
V/v một số kiến nghị của Tỉnh ủy Long An

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Về đề nghị của Tỉnh ủy Long An tại Công văn số 1490-CV/TU ngày 19 tháng 3 năm 2018 và ý kiến các Bộ: Giao thông vận tải (Công văn số 3838/BGTVT-KHĐT ngày 13 tháng 4 năm 2018), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 2512/BKHĐT-KTĐPLT ngày 19 tháng 4 năm 2018), Tài chính (Công văn số 4973/BTC-ĐT ngày 02 tháng 5 năm 2018), Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 1974/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 18 tháng 4 năm 2018) về việc kiến nghị tiếp tục thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về việc tạm nhập tái xuất tại các cửa khẩu quốc tế với Campuchia giữa chuyến đi và về khác nhau đối với phương tiện vận chuyển khách du lịch: giao Bộ Giao thông vận tải xem xét đề nghị của Tỉnh trong quá trình sửa đổi, bổ sung Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ song phương Việt Nam - Campuchia, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

2. Về đầu tư xây dựng tuyến Quốc lộ N1 đoạn Đức Huệ, Long An đến Châu Đốc, An Giang: giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các địa phương liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư phù hợp để thực hiện dự án.

3. Về đầu tư tuyến Quốc lộ 62: Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu phương án đầu tư phù hợp để thực hiện dự án. Trước mắt, Bộ Giao thông vận tải bố trí từ nguồn vốn bảo trì đường bộ để thực hiện sửa chữa, khắc phục các đoạn tuyến hư hỏng bảo đảm an toàn giao thông.

4. Về vốn đầu tư dự án mở rộng Quốc lộ 50: thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2311/TTg-CN ngày 28 tháng 12 năm 2016.

5. Về đầu tư tuyến đường Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh: thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1832/TTg-KTN ngày 18 tháng 10 năm 2016.

6. Về đầu tư tuyến đường Hồ Chí Minh (đoạn Chơn Thành - Đức Hòa): giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu phương án đầu tư phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

7. Về hỗ trợ vốn đầu tư dự án xây dựng hai hồ chứa nước ngọt tại các huyện Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng: thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 13038/VPCP-KTTH ngày 06 tháng 12 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Long An và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Tỉnh
y, HĐND tỉnh Long An;
- UBND TP Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: CN, KTTH, NN, QHQT, TH;
- Lưu: VT, QHĐP (2b). NQ

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4539/VPCP-QHĐP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 16/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4539/VPCP-QHĐP

152

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
382099