• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 455/GSQL-GQ3 năm 2017 về cho phép cửa hàng miễn thuế được hoạt động do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 455/GSQL-GQ3
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 455/GSQL-GQ3
V/v cho phép cửa hàng miễn thuế được hoạt động

Hà Nội ngày 06 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng.

Ngày 02/3/2017, Tổng cục Hải quan có Quyết định số 613/QĐ-TCHQ về việc chứng nhn đđiều kiện kinh doanh hàng miễn thuế của Chi nhánh Công ty TNHH kinh doanh miễn thuế Phú Khánh- Đà Nẵng, về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ vào công văn số 348/HQĐNg-GSQL ngày 01/3/2017 về việc kiểm tra thực tế điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, đề nghị Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng chỉ cho phép cửa hàng miễn thuế của Chi nhánh Công ty TNHH kinh doanh miễn thuế Phú Khánh - Đà Nẵng được công nhận theo Quyết định số 613/QĐ-TCHQ nêu trên được bán hàng miễn thuế sau khi đảm bảo đy đủ các điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế theo quy định. Đồng thời, khi cho phép Công ty hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế, Cục Hải quan thành phố Đà Nng báo cáo về việc cho phép hoạt động cửa hàng miễn thuế của Chi nhánh Công ty TNHH kinh doanh miễn thuế Phú Khánh - Đà Nẵng và gửi kèm biên bản kiểm tra đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan).

Cục Giám sát quản lý thông báo để Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc
Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ3 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 455/GSQL-GQ3   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 06/03/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 455/GSQL-GQ3

164

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
342210