• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Công văn 4590/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 thực hiện pháp luật lao động, phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, đình công do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 4590/LĐTBXH-LĐTL
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4590/LĐTBXH-LĐTL
V/v thực hiện pháp luật lao động, phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, đình công

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian gần đây, tình hình tranh chấp lao động, đình công tại một số địa phương có chiều hướng gia tăng do các doanh nghiệp huy động người lao động làm thêm giờ vượt quá quy định, làm việc với cường độ cao, chế độ tiền lương tiền thưởng không bảo đảm, chưa thực hiện đúng các quy định về bảo hiểm xã hội. Để tăng cường thực hiện pháp luật lao động, bảo đảm quyền lợi của người lao động, phòng ngừa tranh chấp lao động và đình công xảy ra, nhất là chuẩn bị vào dịp Tết Nguyên đán Ất mùi 2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và các cơ quan có liên quan thực hiện một số công việc sau:

1. Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kết luận số 96-KL/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Trong đó, tập trung các giải pháp: đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến và thực hiện Bộ luật Lao động năm 2012, Nghị định và các Thông tư hướng dẫn cho người lao động và người sử dụng lao động; tăng cường kiểm tra thanh tra việc thực hiện pháp luật về lao động trong các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng xuất khẩu, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về lao động.

2. Hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai thực hiện Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động. Trong đó, chú trọng việc xây dựng phương án điều chỉnh tiền lương, bảo đảm quan hệ tiền lương giữa lao động có chuyên môn kỹ thuật với lao động giản đơn, giữa người có nhiều thâm niên làm việc với người có ít thâm niên trong nội bộ doanh nghiệp và thống nhất với tổ chức công đoàn cơ sở, thông báo công khai cho người lao động biết trước khi đưa vào áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện tạm ứng, thanh toán đầy đủ tiền lương, tiền thưởng, đóng và thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Ất mùi 2015.

3. Yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn rà soát lại các quy chế, quy định của doanh nghiệp về tiền lương, tiền thưởng để điều chỉnh, sửa đổi hoặc bổ sung theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thực hiện; đề nghị doanh nghiệp phối hợp với tổ chức công đoàn cơ sở xây dựng phương án trả tiền lương, tiền thưởng và các khoản trợ cấp, hỗ trợ người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Ất mùi 2015. Kế hoạch này cần thông báo cho người lao động trong doanh nghiệp biết.

4. Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan nắm tình hình tiền lương, thu nhập năm 2014 và kế hoạch thưởng cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Ất mùi 2015 ở các doanh nghiệp trên địa bàn và tổng hợp (theo biểu mẫu đính kèm) báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30/12/2014 (đồng thời gửi qua hòm thư điện tử: ntthien@molisa.gov.vn hoặc fax số: 04.3938.6139).

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện và báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở LĐTBXH các tỉnh, Tp trực thuộc TW;
- Ban QL các KCN, KCX, KKT;
- Liên đoàn Lao động tỉnh; Tp trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4590/LĐTBXH-LĐTL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 02/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4590/LĐTBXH-LĐTL

244

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259326